Obsah  
 

Riešenie - krok 1

Účelom tohoto kroku je prehľadná informácia o množstve symptómov signalizujúcich postihnutie toho ktorého orgánu a prístup k jednotlivým diagnostickým analýzam. Obrazovka pri tomto kroku vyzerá nasledovne:

 

 

V strednej časti je abecedne zoradený výpis orgánov/tkanív. Ku každému orgánu/tkanivu je priradený zoznam symptómov/diagnóz, ktoré signalizujú postihnutie tohoto orgánu. Pokiaľ je pre niekoho toto zobrazenie neprehľadné, môže si uvedené údaje zobraziť v tabuľke zmenou typu zobrazenia z Text na Tabuľka v pravej časti okna. 

 

V dolnej časti je grafické percentuálne zobrazenie počtu symptómov určujúcich postihnutie jednotlivých materských orgánov (nemusia sa samozrejme vyskytovať všetky). Možno si zobraziť aj graf postihnutia jednotlivých orgánov (zmeňte voľbu Materské orgány na  Orgány v pravej časti okna), ale ten nemá takú výpovednú hodnotu. 

 

Program dokáže urobiť niekoľko typov analýz symptómov zaevidovaných v konzultácii. Na základe výsledkov sa terapeut ľahšie dopátra k prvotnej príčine ochorenia.

 

Kliknutím na tlačidlá sa spustia jednotlivé analýzy:

Pentagram - zobrazí sa okno s grafickým znázornením záťaže jednotlivých orgánov priamo v pentagrame, so zvýraznením vzťahov medzi nimi a označením orgánu - prvotnej príčiny. 

Čakry - program dokáže urobiť aj sumár zozbieraných symptómov záťaže jednotlivých orgánov alebo symptómov týkajúcich sa čakier a na základe príslušnosti jednotlivých orgánov odhadnúť možnú disharmóniu jednotlivých čakier.  

Chrbtica - podľa zozbieraných symptómov program odhadne aj energetické bloky na chrbtici - bloky rozvodu životnej energie.

JinJang -  program obsahuje 6 základných nerovnovážnych stavov Jin a Jang s definíciou ich prejavov. Na základe zaevidovaných symptómov sa určí zhoda so symptómami jednotlivých stavov a program vyberie jeden zo stavov, ktorý pravdepodobne vyjadruje aktuálny stav pacienta.

Mikrobiológia - princípom analýzy je opäť analyzovanie zaevidovaných symptómov v konzultácii so symptómami, ktoré sú charakteristické pre infekcie/nákazy jednotlivými mikroorganizmami.

Moxa - moxa analýza umožní terapeutovi dve veci - zo symptómov zaevidovaných v konzultácii určí pravdepodobnosť jednotlivých obrazov problémov podľa TČM a na základe označenia terapeutom jedného alebo niekoľkých obrazov vyráta vhodnosť moxovania jednotlivých akupunktúrnych bodov.

Minerály/vitamíny - analýza nedostatku/nadbytku minerálov/vitamínov buď na základe symptómov signalizujúcich nedostatok/nadbytok alebo na základe odporúčaní v strave zo zaevidovaných symptómov v konzultácii.

Diagnózy - pomocou metód diferenciálnej diagnostiky sa program snaží určiť diagnózu, ktorá by mohla byť u pacienta príčinou zdravotných problémov. Program nestanovuje diagnózu, diagnózu môže stanoviť len lekár !

Zuby - umožní terapeutovi potvrdiť si prípadné podozrenie na zaťaženie orgánu/orgánov prejavmi na zube.

Orgány - vyhodnocuje percentuálne vyjadrenie počtu zaevidovaných symptómov, v ktorých pravdepodobnej príčine sa orgán nachádza k celkovému počtu zaevidovaných symptómov v konzultácii. Táto analýza pomôže terapeutovi nasmerovať terapiu na tie orgány, ktorých disfunkciu signalizuje najviac symptómov.

 

Prehľad všetkých analýz 

 

Poznámka: čím viac sa vám podarí zozbierať symptómov (fyzických aj psychických), diagnóz a prípadne aj EAV meraní alebo IRIS symptómov, tým budú výsledky analýz objektívnejšie a budete sa môcť o ne oprieť s väčšou istotou. 

 

V pravej hornej časti okna je zoznam všetkých materských orgánov, ktorých postihnutie signalizujú zozbierané symptómy či už priamo alebo prostredníctvom podriadených orgánov. Nachádza sa tam aj ????? pre skupinu postihnutých orgánov, ktorých príslušnosť k materskému orgánu nie je jasná. Z tohoto zoznamu je potrebné vybrať ten (jeden alebo viac) materský orgán, ktorý chcete na tejto konzultácii riešiť. Nie je totiž možné liečiť naraz celý organizmus. 

Tu záleží len na voľbe terapeuta, ktorý orgán si vyberie. Veľkou pomôckou sú mu analýzy a prípadne aj graf zobrazujúci postihnutie materských orgánov. Netreba však zabúdať ani na vzťahy medzi orgánmi, definované v pentagrame. 

 

Verzia 7 prináša možnosť preskočiť z kroku 1 priamo do kroku 4 a vytvoriť odporúčané riešenie manuálne na základe výsledkov analýz. Je to zaujímavá možnosť, treba si však dať pozor, aby terapeuta nelákala len k "liečeniu symptómov". Pre manuálne vytvorenie odporúčaného riešenia kliknite na tlačidlo Odporúčanie vytvoriť manuálne.

 

Pod zoznamom materských orgánov je od verzie 2 zaškrtávacie políčko Filter typov sympt.,  pomocou  ktorého môžete vybrať pre vyhodnotenie len niektoré typy zozbieraných symptómov. Napr. vás zaujíma, ako by vyzerala analýza symptómov či už v pentagrame alebo v čakrách len pre symptómy z EAV merania. Kliknutím na Filter typov symptómov sa zobrazí dialógové okno nastavenia filtra, v ktorom označíte len typ EAV. Program zobrazí len symptómy získané EAV meraním a len s týmito symptómami môžete vytvoriť aj záverečné odporúčanie.

Možný je aj postup opačný, keď ste zozbierali symptómy tak DIAG, FYZP, PSYP, EAV a KYV (údaje získané meraním kyvadlom), ale v odporúčanom riešení nechcete, aby sa údaje z kyvadla vyskytovali. Jednoducho nastavíte filter typov symptómov tak, že budú zaškrtnuté všetky typy okrem KYV. 

Pokiaľ je filter aktívny, v lište v ktorej sú tlačidlá pre prechod k ďalšiemu / predchádzajúcemu kroku riešenia bude zobrazené výstražné upozornenie o aktívnom nastavení filtra, teda o tom, že nepracujete so všetkými zozbieranými symptómami. Upozornenie vyzerá napr. nasledovne:

 

 

Rovnaké upozornenie sa zobrazí aj v 2., 3. a 4. kroku riešenia, čo by malo zabrániť vytvoreniu odporúčaného riešenia so zabudnutým aktívnym filtrom, prípadne s inak nastaveným filtrom, ako obsluha zamýšľala.

 

Ak chcete postupovať tradičným postupom, do kroku 2 sa dostanete kliknutím na tlačidlo >>.

 

 

 >>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286