Obsah  
 

Mikrobiológia - analýza

Princípom analýzy je nájdenie zhody zaevidovaných symptómov v konzultácii so symptómami, ktoré sú charakteristické pre infekcie/nákazy jednotlivými mikroorganizmami.

 

 

V ľavej hornej časti okna je Zoznam mikroorganizmov aj s ochorením ktoré spôsobujú, pri ktorých sa našla zhoda medzi aspoň jedným symptómom/diagnózou, ktorými sa prejavujú a symptómom/diagnózou zaevidovanou v konzultácii. 

Napr. v konzultácii je zaevidovaný fyzický príznak "Biely povlak na perách". V tabuľke mikroorganizmov v analýze sa objavia všetky mikroorganizmy, medzi ktorých symptómami sa nachádza symptóm "Biely povlak na perách". Zhoda sa vypočíta tak, že ak sa ochorenie spôsobené infekciou/nákazou niektorým mikroorganizmom prejavuje napríklad 10 možnými symptómami a 9 z nich je zaevidovaných v konzultácii, zhoda bude 90%.

Niektoré mikroorganizmy spôsobujú rozdielne ochorenia alebo sa prejavujú rôzne fázy ochorenia so špecifickými symptómami, preto je k mikroorganizmu uvedené aj ochorenie (prípadne fáza ochorenia).

 

Pod zoznamom sú symptómy, ktorými sa nákaza/infekcia mikroorganizmom prejavuje. Vľavo sú v textovej forme, vpravo sú rozdelené na tie, ktoré sú už zaevidované v konzultácii a tie, ktoré zaevidované nie sú. Tlačidlom Zaevidovať do konzultácie môžete ešte nezaevidované symptómy "doevidovať". To sa využíva pri cielenej diagnostike, keď máte na základe analýzy alebo  iných dôvodov podozrenie na infekciu/nákazu nejakým mikroorganizmom, priamo sa pýtate pacienta na symptómy prislúchajúce tomuto mikroorganizmu, ktoré ešte nie sú zaevidované.

 

Po "doevidovaní" ešte nezaevidovaného symptómu do konzultácie sa v titulku zoznamu objaví tlačidlo Prepočítať. Kliknutím naň sa spustí celý výpočet analýzy, pretože zaevidovanie nového symptómu môže ovplyvniť zobrazené hodnoty.

 

 

Ku každému mikroorganizmu sú uvedené informácie, ktoré terapeutovi pomôžu pri anamnéze, teda či mohlo dôjsť k infekcii/nákaze, či sa nachádzal v oblasti kde sa mikroorganizmus vyskytuje, či prišiel do styku s medzihostiteľom, .... 

V poli Patológia je uvedený spôsob infikovania a inkubačná doba, ako aj priebeh ochorenia z hľadiska pôsobenia mikroorganizmu. V poli Epidemiológia nájdete informácie o výskyte mikroorganizmu, ktoré sú veľkým prínosom pri diagnostike najmä u parazitov, ktoré sa u nás nevyskytujú. Zmienka o dovolenke pacienta v oblasti výskytu parazita môže byť pri diagnostike kľúčová.

 

Pokiaľ chcete, môžete zapísať infekciu/nákazu do konzultácie kliknutím na tlačidlo Zapísať infekciu/nákazu ako FYZP do konzultácie. Vyplnia sa polia Fytoterapia a Strava, pokiaľ sú k mikroorganizmu nejaké údaje zadané. Do poľa Poznámka sa zapíše lekárska terapia, teda lieky využívané v klasickej medicíne. Tieto údaje potom môžete zahrnúť do odporúčaného riešenia.

 

Tlačidlom Zoznam mikroorganizmov otvoríte okno so zoznamom všetkých mikroorganizmov. Kurzor sa v zozname nastaví na ten mikroorganizmus, na ktorý je nastavený v analýze. To isté dosiahnete aj dvojklikom myšou na názve parazita.

 

Upozorňujeme na to, že aj keď bude výsledkom analýzy 100% zhoda pri niektorom mikroorganizme, neznamená to automaticky, že pacient je infikovaný/nakazený daným mikroorganizmom. Znamená to len toľko, že u pacienta sa prejavujú všetky symptómy, ktoré spôsobuje daný mikroorganizmus a sú mu priradené v programe Dr.Alter. Infekciu/nákazu by malo potvrdiť laboratórne vyšetrenie alebo iný spôsob diagnostiky!

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286