Obsah  
 

Moxa analýza

Moxa analýza umožní terapeutovi dve veci - zo symptómov zaevidovaných v konzultácii určí pravdepodobnosť jednotlivých obrazov problémov podľa TČM a na základe označenia terapeutom jedného alebo niekoľkých obrazov vyráta vhodnosť moxovania jednotlivých akupunktúrnych bodov. Pri jednom sedení sa odporúča moxovať maximálne 3-4 body, teda táto analýza pomôže vybrať tie, ktoré sú spoločné pre terapeutom označené obrazy problému.

 

 

V ľavej hornej časti okna je Zoznam obrazov problému podľa TČM, pri ktorých sa našla zhoda medzi aspoň jedným prislúchajúcim symptómom/diagnózou a symptómom/diagnózou zaevidovanou v konzultácii. 

Napr. v konzultácii je zaevidovaný fyzický príznak "Studené nohy". V zozname obrazov v moxa analýze sa objavia všetky obrazy problému, medzi ktorých symptómami sa nachádza symptóm "Studené nohy". Zhoda sa vypočítava tak, že ak má niektorý obraz problému napríklad 10 prislúchajúcich symptómov a 9 z nich je zaevidovaných v konzultácii, zhoda bude 90%.

 

Ak majú niektoré obrazy problému len jeden prislúchajúci symptóm a tento je zaevidovaný v konzultácii, budú mať zhodu 100% a objavia sa na začiatku zoznamu. "Jednosymptómové" obrazy problému ale nemusia byť veľmi presným vyjadrením skutočného stavu pacienta a tak môžete pomocou voľby do výsledku analýzy nezahrnúť jednosymptómové obrazy problému zo zoznamu tieto jednosymptómové obrazy vylúčiť.

 

V dolnej časti sú ku každému obrazu v zozname uvedené symptómy podľa TČM, účinné akupunktúrne body pre tento obraz a symptómy/diagnózy programu Dr.Alter prislúchajúce k tomuto obrazu. Symtómy/diagnózy Dr.Alter sú rozdelené do dvoch okien, na už zaevidované a ešte nezaevidované v konzultácii. Pomocou tlačidla Zaevidovať do konzultácie môžete do konzultácie zapísať niektorý z ešte nezaevidovaných symptómov. To sa využíva pri cielenej diagnostike, keď máte podozrenie na nejaký obraz problému, priamo sa pýtate pacienta na symptómy prislúchajúce tomuto obrazu, ktoré ešte nie sú zaevidované.

 

Po "doevidovaní" ešte nezaevidovaného symptómu do konzultácie sa v titulku zoznamu objaví tlačidlo Prepočítať. Kliknutím naň sa spustí celý výpočet analýzy, pretože zaevidovanie nového symptómu môže ovplyvniť zobrazené hodnoty.

 

 

Ako postupovať pri analýze ?

Jednosymptómové obrazy môžete, ale nemusíte vynechať. Zo zvyšných tie čo majú najvyššiu zhodu postupne prejdite a cielene sa pýtajte pacienta na ešte nezaevidované symptómy, či sa u neho nevyskytujú. Ak áno, zaevidujte ich tlačidlom Zaevidovať do konzultácie. Použite tlačidlo Prepočítať na spresnenie výsledkov

Podľa zhody sa rozhodnite pre niekoľko najpravdepodobnejších obrazov problému, ktoré sa môžu u pacienta vyskytovať. Tieto označte dvojklikom myšou alebo stlačením klávesy Enter alebo medzerovníka. Objavia sa pri nich zelené značky. Označené obrazy sa budú analyzovať pre výber optimálnych bodov pre moxovanie.

Kliknite na tlačidlo Analyzovať. Zobrazí sa zoznam akupunktúrnych bodov s percentuálnou hodnotou výskytu. Táto hodnota znamená to, že ak ste označili 4 obrazy problému a 3 z nich majú ako účinný bod napr. PS08 (podľa obrázka), bude sa percentuálna hodnota výskytu rovnať 75% (teda 3/4).

 

Z tohoto zoznamu si vyberiete 3 alebo 4 body, ktoré budete moxovať a označíte ich dvojklikom myšou alebo stlačením klávesy Enter alebo medzerovníka. Kliknutím na tlačidlo Moxovať sa otvorí okno pre moxu a zobrazí sa zoznam vybraných bodov v analýze.

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286