Obsah  
 

Moxa

Moxovanie je prastarý liečebný postup tradičnej čínskej medicíny, ktorým sa mobilizujú reaktívne samoliečiace sily tela. Modul pre moxovanie je prepracovaný a aj začiatočníka vedie výberom nielen akupunktúrnych bodov, ale aj typu zdroja tepla, podložky, spôsobu moxovania (tonizácia/sedácia),...
Pri výbere konkrétneho bodu pre moxovanie program zobrazí jeho umiestnenie na tele. Do histórie sa zapíše bod, obraz problému, diagnóza/symptóm, tonizácia/sedácia, zdroj tepla, podložka (ak bola použitá), kontakt s kožou/bez kontaktu, kvalita materiálu.

Program disponuje funkciou časovača, odmeria predvolený čas pôsobenia na jeden bod.

 

Okno moxovania otvoríte buď zo zoznamu diagnóz/symptómov kliknutím na tlačidlo Moxa, alebo z hlavného okna programu kliknutím na tlačidlo Terapie a následne na položku menu Moxa. V druhom prípade sa zobrazí okno so zoznamom diagnóz/symptómov, z ktorého je potrebné vybrať konkrétnu diagnózu/symptóm.

 

 

 

Okno s obrázkom vľavo zobrazuje vybraný bod, na ktorý sa bude pôsobiť. Bod je zvýraznený žltočerveným štvorcom. V titulku obrázkových okien je posuvník, ktorým možno obrázok zväčšovať alebo zmenšovať.

 

Panel vpravo slúži na obsluhu a evidenciu terapie.

Názov diagnózy - vo vrchnej časti panelu je uvedený názov diagnózy/symptómu, ku ktorému prislúchajú uvedené dvojice bodov pre elektropunktúru (v tomto prípade Astma). Pokiaľ otvoríte okno elektropunktúry zo zoznamu diagnóz/symptómov, automaticky sa tu zobrazí názov vybranej diagnózy/symptómu.

Zoznam súvisiacich obrazov problému podľa TČM - sú to všetky obrazy problému, prislúchajúce k danej diagnóze/symptómu. Ak zodpovedá diagnóze/symptómu viac obrazov problému, podľa symptómov obrazu problému môže terapeut vybrať ten najvhodnejší a pre moxovanie použiť k nemu prislúchajúce body.

Ak nevyhovuje ani jeden z obrazov, pomocou tlačidla Zoznam obrazov môže terapeut vybrať iný obraz problému, prípadne robiť v zozname úpravy. Viac... 

 

Program je vybavený analýzou, ktorá pomôže terapeutovi zo zaevidovaných diagnóz a symptómov pomocou vzťahu k obrazom problému nájsť najvhodnejšie body pre moxovanie. Viac...

 

Tlačidlom Zakázané body zobrazíte zoznam všetkých akupunktúrnych bodov, ktoré nie sú dovolené pre moxovanie. Program samozrejme zobrazí ich umiestnenie.

Ďalšie obmedzenia a zákazy platné pre moxu zobrazíte kliknutím na tlačidlo Ostatné zákazy.

 

 

Panel Evidencia terapie slúži jednak ako časovač pôsobenia na jednotlivé body a jednak pre zadanie ďalších údajov pre evidenciu terapie. 

Čas pôsobenia - nastavte čas v MM:SS, ktorý zodpovedá dĺžke pôsobenia na jeden bod. Tlačidlom Štart spustíte časovač. Uplynutie nastaveného času program zvukovo signalizuje a môže dané pôsobenie zapísať do histórie.

Správanie záleží od nastavenia - zaškrtnutia volieb na panely, ktorý zobrazíte tlačidlom  Nastaviť.

 

 

Pri ostatných voľbách na tomto panely sa nachádzajú malé žlté tlačidlá s otáznikom, ktoré zobrazia textovú pomoc pre správny výber.

Tlačidlom Zápis do histórie sa zaeviduje pôsobenie na daný bod s nastavenými parametrami.

 

Panel História terapie aktuálnej konzultácie obsahuje zaevidované pôsobenia na jednotlivé akupunktúrne body. 

 

Kliknutím na tlačidlo História pre všetky konzultácie  sa zobrazí zoznam pôsobení pre všetky návštevy pacienta. Pomocou voľby Dátum konzultácie možno selektívne zobraziť záznamy pre konkrétnu návštevu.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286