Obsah  
 

Manuálne vytváranie odporúčaného riešenia

Ak vám nevyhovuje automatické generovanie špecifických odporúčaní v texte odporúčaného riešenia, či už z dôvodu veľkej dĺžky textu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, môžete text vytvoriť manuálne, tak vložením všeobecných odporúčaní, ako aj špecifických odporúčaní k jednotlivým orgánom, diagnózam, fyzickým a psychickým príznakom.

 

V kroku 3 odporúčaného riešenia vyberte voľbu Špecifické odporúčania záverečného protokolu generovať - manuálne  

 

 

alebo rovno v kroku 1 kliknite na tlačidlo Odporúčanie vytvoriť manuálne.

 

 

V kroku 4 sú v hornej časti 3 tlačidlá, pomocou ktorých postupne vložíte upozornenie, všeobecné odporúčania a špecifické odporúčania

 

 

Upozornenie: texty sa vložia vždy na aktuálnu pozíciu kurzora v texte odporúčaného riešenia. Najskôr umiestnite kurzor tam, kde chcete text vložiť a potom kliknite na uvedené tlačidlá pre vloženie textu.

 

Úvodné upozornenie vložíte do textu odporúčaného riešenia kliknutím na tlačidlo Vložiť text upozornenia. Zobrazí sa nasledovné okno.

 

 

Text si môžete upraviť podľa vlastných predstáv. Program si úpravy zapamätá a pri ďalšom pacientovi vám ponúkne pre vloženie vami upravený text. Tento text nepodporuje formátovanie ani odriadkovanie v strede textu. Ak by ste požadovali formátovaný text upozornenia, vytvorte si ho ako všeobecné odporúčanie. Vloženie zrealizujete kliknutím na tlačidlo Vložiť do odporúčania.

 

Pre vloženie všeobecných odporúčaní slúži tlačidlo Vložiť text všeobecných odporúčaní. Ktoré všeobecné odporúčania vložíte, vyberiete v nasledovnom okne.

 

 

 

Program umožňuje vytvoriť šablóny (predvolené texty)  všeobecných odporúčaní napr. pre stravu, pitný režim,... Zo zoznamu týchto všeobecných odporúčaní vyberiete pre konkrétneho pacienta tie, ktoré chcete aby sa zahrnuli do odporúčaného riešenia. Text sa vloží naformátovaný a farebne označený tak, ako si ho vytvoríte. Názvy sú očíslované kvôli poradiu, v ktorom sa budú vkladať do odporúčaného riešenia. Názvy ako také sa do textu odporúčaného riešenia nevkladajú, môžete si ich teda zvoliť tak, aby boli pre vás čo najvýstižnejšie. Môžete si povedzme vytvoriť 3 odporúčanie pre stravu: 01.Strava, 01a.Strava pre chudnutie, 01b.Strava pre pribratie a pacientovi vložíte do odporúčania tú najvhodnejšiu.

Všeobecné odporúčania, ktoré chcete vložiť označte zaškrtnutím volieb pred názvami. Ak na niektoré zabudnete, môžete ho vložiť dodatočne. Vlastné vloženie textu zrealizujete kliknutím na Vložiť do odporúčania.

Dopĺňanie a úpravu všeobecných odporúčaných riešení umožnia nasledovné tlačidlá:

Pridať - kliknutím na toto tlačidlo pridáte nové všeobecné odporúčanie. Nezabudnite zadať názov.

Upraviť - umožní upraviť už existujúci text zvýrazneného všeobecného odporúčania.

Vymazať - vymaže zvýraznené všeobecné odporúčanie. 

 

Tlačidlo Vložiť text všeobecných odporúčaní slúži na vloženie konkrétnych odporúčaní k orgánu, diagnóze, symptómu alebo záznamu v konzultácii. 

 

Obrázok ukazuje stav po kliknutí na tlačidlo k orgánu a vybratím pečene zo zoznamu orgánov tak, že sme začali písať jej názov peč... a klikli na tlačidlo Vybrať.

Všetky polia sa naplnia textami odporúčaní k orgánu. Tieto texty môžete ľubovolne meniť, dopĺňať a vymazávať, zmeny sa uplatnia LEN pri tomto vložení textu. Napríklad vo fytoterapii si z viacerých čajových zmesí môžete vybrať len jednu a ostatné vymazať. Pre pohodlnejšiu úpravu textu  odporúčame zväčšiť si text príslušného pola dvojklikom myšou kdekoľvek v priestore pola.

 

To, ktoré polia sa do odporúčania zapíšu vyberiete zaškrtnutím voľby pri príslušnom poli. Obrázok ukazuje, že polia Detoxikácia a Gemmoterapia nebudú do odporúčaného riešenia vložené.

Pole Strava má ešte dve doplnkové zaškrtávacie voľby:

Liečivé potraviny - do pola Strava sa doplnia zo zoznamu potravín tie potraviny, ktoré majú na daný orgán, diagnózu alebo symptóm liečivý účinok. Zároveň sa vloží aj zoznam nevhodných potravín, pokiaľ sú v zozname potravín uvedené.

Šťavy - vložia sa recepty pre prípravu zeleninových a ovocných štiav.

Upozornenie: tieto dve doplnkové voľby je potrebné nastaviť pred tým, ako kliknete na tlačidlo K orgánu, k diagnóze, ... , pretože doplnenie textov o liečivé potraviny a šťavy prebieha pri načítaní textu do pola Strava.

 

Ak je v kroku 3 zaškrtnutá voľba Označiť nevhodné a zakázané byliny, do textu pola Fytoterapia sa doplnia texty ZAKÁZANÁ alebo NEVHODNÁ k tým bylinkám, ktoré sú pre niektorý symptóm alebo diagnózu zaevidovanú v konzultácii nevhodné alebo zakázané.

Tlačidlo "k záznamu z konzultácie" sa využije  napr. pri vložení textov k typológiám podľa TČM a piatich elementov, k laboratórnym vyšetreniam a pod. 

 

Po úprave textov v poliach a po výbere polí vlastné vloženie textu do odporúčaného riešenia zrealizujete kliknutím na tlačidlo Vložiť do odporúčania. Ak je vkladaná diagnóza, fyzický alebo psychický symptóm zaevidovaná v konzultáci, vložením textu do odporúčaného riešenia sa v konzultácii označí ako riešená/riešený.

 

K správnemu rozhodnutiu, ku ktorým orgánom, diagnózam a symptómom vložíte odporúčanie vám pomôžu výsledky analýz, ktoré sú všetky prístupné aj z kroku 4.

 

Terapeutické analýzy umožňujú zapísať vybrané položky z výsledku analýzy priamo do odporúčaného riešenia. Napr. z výsledku analýzy korení vyberiete 3 "najúčinnejšie" korenia. Ich zápis v odporúčanom riešení môže vyzerať nasledovne:

 

Odporúčané korenia

         koriander, kurkuma, aníz,

 

 

Funkcia manuálneho vytvárania odporúčaného riešenia vám umožní vytvoriť odporúčané riešenie aj bez diagnostiky a odporučiť liečenie / liečiť len konkrétny symptóm alebo diagnózu. A toto je práve dôvod, prečo doteraz v programe nebola. Na žiadosť viacerých používateľov programu bola dopracovaná, prosíme vás však, aby ste ju využívali rozumne.

Nikdy neliečte konkrétny symptóm alebo konkrétnu diagnózu! Liečte človeka ako celok, v ktorom existujú väzby medzi jednotlivými orgánmi, ako celok, ktorého činnosť je ovplyvnená prostredím, stravou ale najmä myšlienkami a emóciami. Nezabúdajte prosím na to !

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286