Obsah  
 

Diagnózy

V celostnej medicíne sa skôr pracuje s pojmami dysfunkcia alebo toxické zaťaženie orgánu/tkaniva, ale program umožňuje aj prácu s diagnózami. Pokiaľ má klient zistenú konkrétne pomenovanú diagnózu, možno ju vložiť do konzultácie a tým zvýšiť presnosť nájdenia skutočnej príčiny. Kliknutím na tlačítko Diagnózy sa zobrazí nasledovná obrazovka:

Na pravej strane sú zobrazené 4 základné tlačidlá:

Zapísať do konzultácie - slúži na zapísanie diagnózy do konzultácie. Zapísanie diagnózy dosiahnete aj dvojklikom myšou na názov diagnózy, alebo stlačením Enter pri vybratej diagnóze. Po zapísaní diagnózy do konzultácie sa bude vyhodnocovať vo všetkých analýzach.

Pridať - slúži na pridanie novej diagnózy do zoznamu diagnóz. Týmto tlačidlom sa nepridáva diagnóza do konzultácie, ale len do zoznamu diagnóz, z ktorého môžete vkladať diagnózy do konzultácie pre ktoréhokoľvek klienta tlačdlom Zapísať do konzultácie.

Upraviť - slúži na úpravu existujúcej diagnózy v zozname diagnóz. 

Vymazať - vymazanie diagnózy zo zoznamu diagnóz (nie z konzultácie).

 

Pod tlačidlami je panel s obrázkami prejavov danej diagnózy. K diagnóze nemusí byť priradený žiadny obrázok, alebo ich môže byť priradených niekoľko. Maximálny počet nie je ohraničený. Nad obrázkom sú štyri malé tlačidlá. Tlačidlá < a > slúžia ako šípky na prezeranie všetkých obrázkov priradených k vybranej diagnóze. Tlačidlá + a - zväčšia alebo zmenšia panel s obrázkami. Zväčšenie alebo zmenšenie dosiahneme aj kliknutím myšou na plochu obrázku. 

 

Po zväčšení obrázku sa zviditeľní textové pole s popisom obrázku a dve tlačidlá pre pridanie alebo vymazanie obrázku. Obrázky, ktoré budete pridávať k diagnózam, musia mať pomer strán 4:3, inak budú po vložení zdeformované. Pokiaľ máte obrázok s iným pomerom strán, orežte ho pred vložením v nejakom grafickom editore na pomer strán 4:3.

Text popisu k obrázku môžete kedykoľvek doplniť alebo meniť tak, že si do okna umiestnite kurzor kliknutím ľavým tlačidlom myši na poli popisu a následným napísaním textu.

 

Panel Symptómy diagnózy môžete zobraziť alebo skryť voľbou Zobraz symptómy diagnózy v lište rámu zoznamu diagnóz. Symptómy diagnózy slúžia ako zdroj informácii pre analýzu diagnóz - analýzu, pri ktorej sa program snaží určiť o akú diagnózu by mohlo u pacienta ísť. 

 

 

Čísla v stĺpci Výskyt [%] znamenajú približný percentuálny výskyt symptómu u človeka s danou diagnózou. Napr. výskyt 80% znamená, že zo 100 ľudí, ktorí majú danú diagnózu sa symptóm prejaví u 80 z nich. Z toho vyplýva, že symptóm s výskytom 80% má pre diferenciálnu diagnostiku väčšiu váhu, ako symptóm s výskytom 10%. 

 

Symptómy s výskytom 100% sa prejavujú u všetkých ľudí s danou diagnózou. Naopak, symptómy s výskytom 0% sa nesmú pri danej diagnóze vyskytnúť. Pokiaľ by sa u pacienta vyskytli, nejde pravdepodobne o danú diagnózu. Symptómy s výskytom 0% sú k diagnóze priradené kvôli difererenciálnej diagnostike, ktorú využíva analýza diagnóz. Napríklad rôzne druhy anémie majú mnohé symptómy spoločné, ale odlišujú sa práve niektorými symptómami s 0% a 100% výskytom. Vďaka tomu môže program určiť o aký druh anémie ide. Viac sa dočítate v popise analýzy diagnóz

 

Na pridávanie symptómov diagnóz, prípadne ich vymazanie slúžia tlačidlá Pridať diagnózu, Pridať FYZP, Pridať PSYP a Vymazať.  Pomocou tlačidla Zaevidovať môžete kedykoľvek zapísať do konzultácie niektorý zo symptómov diagnózy. Malé tlačidlo s farebným obrázkom umožní zobraziť obrázok k symptómu diagnózy, pokiaľ obrázok existuje.

 

Malé tlačidlo v v pravom hornom rohu panela so symptómami umožní zväčšiť/zmenšiť panel so symptómami kvôli väčšej prehľadnosti zobrazenia.

 

Pri vkladaní novej diagnózy a jej symptómov, ktorá má viac upresnení (typov, špecifikácii,..), ako napríklad pri anémii, prácu si môžeme uľahčiť tak, že si vytvoríme prvé upresnenie Makrocytová anémia - nedostatok vitamínu B12 a priradíme k nemu všetky symptómy. Ak majú ďalšie typy anémie podobné symptómy, ľavým tlačidlom myši klikneme na nápis Upresnenie. Zobrazí sa otázka "Kopírovať uvedené symptómy s novým názvom upresnenia?", odpovieme Áno, v ďalšom okne zadáme názov upresnenia a potvrdíme. Pribudne nám nové upresnenie diagnózy s rovnakými symptómami. Rozdielne symptómy oboch upresnení stačí upraviť, nadbytočné symptómy, ktoré sa pri novom upresnení nevyskytujú vymazať a doplniť ďalšie, ktoré pri pôvodnom upresnení neboli.

Ak odpovieme na otázku "Kopírovať uvedené symptómy s novým názvom upresnenia?" Nie, zobrazí sa ďalšia otázka, ktorá nám umožní text upresnenia zmeniť, teda upresnenie premenovať.

 

Upozornenie: Aby panel symptómov diagnóz neprekrýval textové polia k diagnóze, zväčšite si dostatočne hlavné okno programu Dr.Alter buď zväčšením na celú obrazovku tlačidlom Maximalizovať vedľa tlačidla pre ukončenie programu, alebo myšou potiahnutím dolného okraja okna programu Dr.Alter čo najnižšie. Potom opakovanie stlačte tlačidlo Diagnózy.

 

Pod tlačidlami je umiestnené zaškrtávacie políčko Filter zobrazenia. Pokiaľ má terapeut podozrenie na postihnutie istého orgánu, môže využiť filter zobrazenia, čím dosiahne zobrazenie len tých diagnóz, ktoré priamo súvisia s daným orgánom. Ak má napríklad podozrenie na štítnu žľazu, aktivuje filter a cielene zisťuje konkrétne diagnózy súvisiace so štítnou žľazou. Viac informácií o nastavení filtra zobrazenia.

Pokiaľ potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname diagnóz, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačítko Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

Význam ďalších tlačidiel:

Ďalšie možné príčiny - týmto tlačidlom sa zobrazí okno s ďalšími možnými príčinami symptómu/diagnózy. Ukážka...
Elektropunktúra - týmto tlačidlom otvoríte okno elektropunktúry pre danú diagnózu. Pokiaľ je tlačidlo neaktívne (šedé), nie je pre vybranú diagnózu terapia elektropunktúrou definovaná, môžete naň však kliknúť a účinné páry bodov zadefinovať.  Ukážka...

Moxa - týmto tlačidlom otvoríte okno moxy pre danú diagnózu. Pokiaľ je tlačidlo neaktívne (šedé), nie je pre vybranú diagnózu terapia moxou definovaná, môžete naň však kliknúť a body pre moxovanie zadefinovať. Ukážka... 

 

Pod zoznamom diagnóz sú polia pre popis diagnózy, pravdepodobnú príčinu, duchovnú príčinu, fytoterapiu, stravu, reflexnú terapiu, poznámku a zoznam preparátov k danej diagnóze. Dvojklikom myšou na text v poli sa text zobrazí zväčšený pre prehľadnejšie čítanie v zobrazovacom/editovacom okne.

Polia s detailami diagnózy možno skryť/zobraziť kliknutím na zaškrtávacie políčko zobraz detaily.

 

Niektoré názvy polí sú zobrazené zvýrazneným hrubým písmom. Kliknutím na takýto názov dosiahnete nasledovné zobrazenie:

Pravdepodobná príčina - kliknutím naň sa zobrazí zoznam všetkých orgánov, vymenovaných v poli pravdepodobná príčina aj s informáciami ako funkcia orgánu, duchovná oblasť, fytoterapia, strava a reflexná terapia, týkajúce sa konkrétneho orgánu. Ukážka...

Fytoterapia - po kliknutí sa zobrazí zoznam všetkých bylín, ktoré sa nachádzajú či už samostatne, alebo v čajových zmesiach pre danú diagnózu s ich účinkami a spôsobom prípravy. Ukážka...

Liečenie korením - po kliknutí sa zobrazí zoznam všetkých korení, ktoré sa nachádzajú či už samostatne, alebo ako zmesi pre danú diagnózu s ich účinkami a spôsobom prípravy.

Reflexná terapia / Body zdravia - po kliknutí na Reflexná terapia sa zobrazí popis a obrázky všetkých reflexných bodov a plôšok pre danú diagnózu. Ukážka... . Po kliknutí na Body zdravia sa v zozname zobrazia všetky účinné body zdravia s ich lokalizáciou. Ukážka... 

Poznámka - po kliknutí sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať zobrazenie popisu k ďalším terapeutickým postupom (kolorterapia, petroterapia, gemmoterapia, detoxikácia) alebo všeobecnú poznámku.

Strava - po kliknutí sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať zobrazenie odporúčaných vitamínov, minerálov, ovocných a zeleninových štiav alebo liečivých potravín.

Preparáty - po kliknutí sa zobrazí zoznam preparátov s účinkami preparátu, popisom a zložením, ako aj dávkovaním. Ukážka...

 

V pravom dolnom rohu môžete vidieť tabuľku so zoznamom preparátov, určených pre túto konkrétnu diagnózu. Pridávať preparáty môžete tlačdlom Pridať, odoberať preparáty tlačidlom Vymazať

Tlačítko Nastaviť slúži na nastavenie výberu používaných preparátov

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286