Obsah  
 

Elektropunktúra

Elektropunktúra je zaujímavá náhrada akupunktúry, ktorej jednou z výhod je to, že ju môže aplikovať aj nelekár. Modul elektropunktúry nájde využitie u tých terapeutov, ktorí používajú, alebo plánujú používať prístroje pre elektropunktúru (TENS, HaiHua,...). Namiesto hľadania prislúchajúcich bodov k diagnóze/symptómu v manuáli k prístroju, program prehľadne zobrazí, kde je potrebné priložiť elektródy. Pokiaľ prístroj nie je vybavený časovačom, program mu túto funkciu nahradí a odmeria predvolený čas pôsobenia. Program môže tiež evidovať históriu terapie.

 

Okno elektropunktúry otvoríte buď zo zoznamu diagnóz/symptómov kliknutím na tlačidlo Elektropunktúra, alebo z hlavného okna programu kliknutím na tlačidlo Terapie a následne na položku menu Elektropunktúra. V druhom prípade sa zobrazí okno so zoznamom diagnóz/symptómov, z ktorého je potrebné vybrať konkrétnu diagnózu/symptóm.

 

 

 

Dve okná s obrázkom zobrazujú body, na ktoré sa prikladajú elektródy. Bod je zvýraznený žltočerveným štvorcom. V titulku obrázkových okien je posuvník, ktorým možno obrázok zväčšovať alebo zmenšovať.

 

Panel vpravo slúži na obsluhu a evidenciu terapie.

Názov diagnózy - na vrchu panelu je uvedený názov diagnózy/symptómu, ku ktorému prislúchajú uvedené dvojice bodov pre elektropunktúru (v tomto prípade Astma). Pokiaľ otvoríte okno elektropunktúry zo zoznamu diagnóz/symptómov, automaticky sa tu zobrazí názov vybranej diagnózy/symptómu.

Zoznam bodov pre elektropunktúru - toto tlačidlo využijete na zmenu aktuálne zobrazenej diagnózy/symptómu. V zozname je okrem názvu symptómu/diagnózy uvedený aj názov diagnózy podľa manuálu k prístroju HaiHua, takže používatelia tohto prístroja budú mať v zozname jednoduchšiu orientáciu.

 

 

Zoznam bodov obsahuje ku každému zdravotnému problému zoznam párov účinných bodov. Nad zoznamom bodových párov sú tri tlačidlá:

Pridať - slúži na pridanie páru účinných akupunktúrnych bodov pre danú diagnózu/symptóm. Po kliknutí naň sa zobrazí nasledovné dialógové okno

 

 

Nakoľko tento modul vznikal najmä podľa manuálu k prístroju HaiHua, eviduje sa aj názov podľa tohto manuálu. Bod A a B vyberte zo zoznamu (ak sa v zozname nenachádza, musíte ho doplniť cez modul meridiány Zoznam bodov.

Do poľa poznámka si môžete vložiť text, upozorňujúci napr. na špecifické použitie danej dvojice bodov,... 

 

Upraviť - otvorí sa rovnaké dialógové okno ako pre pridanie dvojice bodov. Môžete pomocou neho robiť úpravy.

Vymazať - slúži na vymazanie dvojice bodov zo zoznamu bodov pre danú diagnózu/symptóm.

 

Kliknutím na oranžový panel s otáznikom sa zobrazia kontraindikácie pre elektropunktúru.

 

Panel Evidencia terapie slúži jednak ako časovač, ak váš prístroj nemá časovú signalizáciu pôsobenia terapie a jednak pre zadanie ďalších údajov pre evidenciu terapie. 

Čas pôsobenia - nastavte čas v MM:SS, ktorý zodpovedá dĺžke pôsobenia pre jednu dvojicu bodov. Tlačidlom štart spustíte časovač. Uplynutie nastaveného času program zvukovo signalizuje, môže dané pôsobenie zapísať do histórie a automaticky sa posunúť na ďalšie dva body.

Správanie záleží od nastavenia - zaškrtnutia volieb na panely, ktorý zobrazíte tlačidlom  Nastaviť.

 

 

 

Pole Freq slúži na zadanie frekvencie a jej následnú evidenciu v histórii. Využíva sa v prípade, ak má váš prístroj možnosť nastavenia frekvencie elektrického prúdu na elektródach. Pokiaľ umožňuje prístroj nastaviť „frekvenčné programy“, môžete si sem uviesť zvolený program.

 

Panel História terapie aktuálnej konzultácie obsahuje zaevidované pôsobenia na jednotlivé páry akupunktúrnych bodov. 

 

Kliknutím na tlačidlo História pre všetky konzultácie  sa zobrazí zoznam pôsobení pre všetky návštevy pacienta. Pomocou voľby Dátum konzultácie možno selektívne zobraziť záznamy pre konkrétnu návštevu.

 

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286