Windows Transfer Manager - IPN data - dátové komunikácie

Prejsť na obsah


WINDOWS TRANSFER MANAGER

Windows Transfer Manager je jedinečný komunikačný program pre operačný systém Windows, určený pre automatizovanú výmenu súborov prostredníctvom FTP protokolu ( LAN, WAN, VPN, Internet). Umožňuje naviazať na prenos rôzne akcie pred prenosom, po úspešnom alebo neúspešnom prenose, prípadne akciu pre každý prijatý súbor. Disponuje vlastnosťami, ktoré u iných FTP klientov nenájdete. Umožní bezproblémovú integráciu s vašim informačným systémom. Bol vytvorený na základe 15 ročných skúseností s dátovými prenosmi.
Plnefunkčné DEMO  vám umožní vyskúšať si všetky vlastnosti programu. K demu je potrebné vyžiadať si DEMO licenčný kľúč na adrese
ipndata(zavináč)ipndata.sk.

Charakteristické vlastnosti

· je určený pre Windows 9x, 2000, 2003, XP, NT, Vista, W7
· program komunikuje s obsluhou v slovenskom jazyku
· v rámci jedného pripojenia k Internetu umožňuje odoslanie/príjem na/z rôznych FTP serverov a rôznych adresárov
· súbory možno pred odoslaním automaticky šifrovať vysokokvalitným symetrickým algoritmom AES (Rijndael). Po prijatí ich WTM automaticky dešifruje
· pred prenosom, po úspešnom a neúspešnom prenose je možné spúšťať programy, ktorým sa ako parameter odovzdá názov prenosového profilu. Je možné zadať aj vlastný parameter, pričom názov profilu sa odovzdá ako ďaľší parameter v poradí.
· akcie možno vykonať aj pre každý prijatý súbor definovaný pomocou masky. Ak názov súboru vyhovuje maske, môže sa vykonať jedna z nastavených akcií:
    - kopírovanie prijatého súboru do špecifikovaného adresára
    - presun prijatého súboru do špecifikovaného adresára
    - vymazanie prijatého súboru
    - spustenie programu, ktorému sa ako parameter odovzdá úplná cesta k prijatému súboru
    - zaslanie e-mailovej notifikácie o prijatí súboru na definovanú adresu
    - zaslanie prijatého súboru ako prílohy mailu na definovanú adresu
· po úspešnom alebo neúspešnom prenose je možné poslať mailovú notifikáciu na definovanú adresu/adresy. Pri neúspešnom prenose sa posiela aj chybový protokol
· umožňuje paralelne prebiehajúci UPLOAD a DOWNLOAD, čím sa môže skrátiť čas pripojenia k Internetu až na polovicu (je výhodné pre Dial-up)
· umožňuje nastaviť, či sa prvý vykoná UPLOAD alebo DOWNLOAD, prípadne aj čas čakania medzi UPLOADom a DOWNLOADom
· samotný prenosový program môže byť spúšťaný buď manuálne obsluhou alebo pomocou systémového plánovača Windows, prípadne môže byť jeho spustenie zaintegrované do informačného systému (ERP, účtovný program, počítačová pokladňa,...)
· WTM vytvára niekoľko LOG súborov, do ktorých je podrobne zapisovaná činnosť programu ako aj zoznam prijatých a odoslaných súborov
· parametre prenosu sú definované v profiloch. Profil určuje spôsob prenosu (paralelne/normálne), postupnosť prenosu (najskôr download a potom upload alebo naopak) a špecifikáciu jednotlivých prenášaných súborov pre Upload a Download
· pokiaľ sa prenos nepodarí, WTM vykoná stanovený počet opakovaní v určených časových intervaloch
· súbory možno na/z FTP server kopírovať, alebo presúvať (po úspešnom prenose je zdrojový súbor vymazaný)
· pri downloade sa po prerušenom prenose pri ďalšom pokuse pokračuje v prerušenom prenose, nie je nutné prenášať súbor od začiatku.
· počas prenosu sa zobrazuje priemerná prenosová rýchlosť ako aj zostávajúci čas prenosu.
· možnosť archivácie prijatých / úspešne odoslaných súborov do užívateľom zadaných adresárov
· možnosť vytvoriť pre prenosový profil ikonu na ploche pre manuálne spúšťanie
· pre čo najlepšiu technickú podporu v prípade problémov program umožňuje zaslanie LOG súborov a konfiguračných súborov na oddelenie technickej podpory alebo autorovi programu


Funkcie programu

Pripojenie k Internetu
Pripojenie k Internetu sa realizuje buď pomocou analógového / ISDN „modemu“, prípadne cez sieť LAN (router, proxu server). Pokiaľ sa pripojenie internetu realizuje cez telefonické pripojenie siete, WTM pripojenie sám vytočí a prihlási sa do Internetu a po ukončení prenosu linku položí.

Spúšťanie Transfer Managera
Prenos možno spúšťať buď manuálne obsluhou alebo pomocou systémového plánovača Windows - Naplánované úlohy. WTM je možné spúšťať aj priamo z inej aplikácie. Ako parameter sa WTM odovzdáva názov profilu, ktorý definuje, aké prenosy sa majú realizovať. DO parametra možno uviesť aj viac profilov, ktoré sa vykonajú postupne v zadanom poradí.

Riadenie programu
Pre administráciu programu je určený administrátorský program, pomocou ktorého je možné robiť konfiguráciu programu, spúšťanie prenosov, ako aj prezeranie LOG súborov a prípadné odosielanie podkladov pre riešenie problému oddeleniu technickej podpory.

Opakovanie prenosu
Pokiaľ sa prenos nepodarí na prvý pokus, WTM bude realizovať ďalšie pokusy až pokiaľ sa prenos úspešne neukončí, alebo kým sa nedosiahne zadaný maximálny počet pokusov. Maximálny počet pokusov a čas medzi pokusmi je možné nastaviť. V prípade, že sa nepodarí úspešne prenos ukončiť ani na prednastavený počet opakovaní, WTM môže vykonať definovaný program a poslať chybovú notifikáciu mailom.

Prenos súborov
Súbory WTM prenáša pomocou protokolu FTP na/z FTP server. Interfejsom medzi informačným systémom a WTM sú adresáre. Súbory pre odoslanie stačí uložiť do určeného adresára pre odoslanie a rovnako prijaté súbory sú ukladané do určeného adresára.
Pre odosielanie môže byť špecifikovaný ľubovoľný počet adresárov na lokálnom alebo sieťovom disku, pričom môže byť prenesený len jeden konkrétny súbor, alebo skupina súborov, špecifikovaná hviezdičkovou konvenciou. Súbor môže byť po úspešnom odoslaní z lokálneho disku vymazaný. Súbory môžu byť ukladané na jeden alebo niekoľko FTP serverov a do rôznych adresárov.

Spôsob konfigurácie prenosov ukazuje výrez z konfiguračného okna WTM Administrátora
 
Činnosti pred a po spojení
WTM umožňuje definovať akcie (spustenie programu alebo BAT súboru) nadväzujúce na prenos. Jedná sa o nasledovné akcie:
-          pred prenosom – pred vlastným prenosom sa vykoná program, ktorý môže dáta pripraviť pre prenos
-          po  úspešnom prenose – ak prebehne prenos v poriadku, vykoná sa definovaný program. Pomocou neho je možné triediť/spracovať prijaté súbory  
-          po neúspešnom prenose – ak sa programu ani na nastavený počet pokusov nepodarí prenos zrealizovať, vykoná sa definovaný program

Každému programu, ktorý sa spúšťa sa ako parameter odovzdá názov profilu, na základe ktorého je možné vetviť jeho činnosť.

Činnosti pre každý prijatý súbor  
Akcie možno vykonať aj pre každý prijatý súbor definovaný pomocou masky. Ak názov súboru vyhovuje maske, vykoná sa jedna z nasledovných akcií:
-  kopírovanie prijatého súboru do špecifikovaného adresára
-  presun prijatého súboru do špecifikovaného adresára
-  vymazanie prijatého súboru
-  spustenie programu, ktorému sa ako parameter odovzdá úplná cesta k prijatému súboru
-  zaslanie e-mailovej notifikácie o prijatí súboru na definovanú adresu
-  zaslanie prijatého súboru ako prílohy mailu na de finovanú adresu

Zaznamenávanie aktivity programu
WTM podrobne zaznamenáva svoju činnosť do LOG súborov.  Vďaka LOG súborom je možné presne dokladovať, kedy bol ktorý súbor prijatý alebo odoslaný. Keď log súbor dosiahne nastavenú maximálnu stanovenú dĺžku, je automaticky skracovaný o nastavený počet riadkov.

WTM vytvára 5 log súborov:
LOG prijatých súborov – obsahuje zoznam všetkých prijatých súborov s FTP aj PC adresárom, dátumom a časom prijatia, veľkosťou súboru a rýchlosťou prenosu.   
LOG odoslaných súborov – obsahuje zoznam všetkých odoslaných súborov s FTP aj PC adresárom, dátumom a časom odoslania, veľkosťou súboru a rýchlosťou prenosu.
LOG činnosti WTM – podrobný popis činnosti programu WTM.EXE
LOG FTP protokolu – Download – podrobný zápis FTP príkazov a odpovedí serveru pre download
LOG FTP protokolu – Upload – podrobný zápis FTP príkazov a odpovedí serveru pre upload

Návrat na obsah