FTP Transfer Manager - IPN data - dátové komunikácie

Prejsť na obsah


FTP TRANSFER MANAGER

FTP Transfer Manager je komunikačný program pre operačný systém DOS, určený pre automatizovanú výmenu súborov cez Internet a FTP server. FTP Transfer Manager je jednoducho konfigurovatelný a centrálne spravovateľný pomocou TM konfigurátora.Charakteristické vlastnosti
- je určený pre operačný systém MS-DOS
- jednoduchá obsluha, program stačí spustiť, všetko ostatné vykonáva automaticky
- k Internetu sa pripája buď pomocou analógového modemu, alebo ISDN „modemu“
- prenos automaticky opakuje kým sa súbory úspešne neprenesú, alebo kým sa nedosiahne prednastavený maximálny počet pokusov
- podporuje PROFILY umožňujúce jednoduchú zmenu vlastností prenosu len zmenou parametra pri spúšťaní programu
- program je možné spúšťať z BAT, z IS alebo z príkazového riadku a to buď s parametrami alebo bez parametrov
- celá činnosť programu je podrobne zapisovaná do LOG súboru v slovenskom jazyku
- komunikácia s obsluhou je v slovenskom jazyku
- výpis prípadných problémov pri spojení je zrozumiteľný a je možné ľahko odhaliť príčinu problémov
- program umožňuje vzdialenú zmenu svojej konfigurácie zaslaním jediného súboru. Zmena komunikačných vlastností je len otázkou poslania jedného súboru z centra. Proces zmeny konfigurácie je chránený, kryptovaný a požaduje súhlas obsluhy
- špecifikácia viacerých lokálnych adresárov pre odosielanie súborov a viacerých adresárov na FTP serveri pre príjem súborov
- spúšťanie akcií (užívateľom definovaných programov) pred prenosom, po úspešnom/neúspešnom prenose

Požiadavky na systém
Program pre svoju prácu vyžaduje minimálne PC 386 a vyššie, 512 kB RAM, na disku voľných 500 kB, sériové rozhranie RS-232, modem alebo ISDN TA, DOS 4.xx. pripojenie k Internetu.

Funkcie programu
Pripojenie k Internetu
Pripojenie k Internetu sa realizuje buď pomocou analógového modemu alebo pomocou ISDN „modemu“. Program bez problémov zvláda obidva typy zariadení. V stanovený čas prenosu si sám vytočí číslo ISP, prihlási sa menom a heslom, prihlási sa na FTP server a uskutoční prenos podľa zadaného profilu.

Spúšťanie Transfer Managera
Program je možné spúšťať bez parametrov, alebo s parametrami, určujúcimi vlastnosti spojenia. Súčastná verzia podporuje dva parametre:
-tHH:MM– udáva čas prenosu. Keď parameter nie je zadaný, prenos sa uskutoční okamžite
-pPROFIL– definuje profil (úplnú špecifikáciu vlastností spojenia – viď popis profilov). Ak nie je zadaný, použije sa východzí profil uvedený v konfiguračnom súbore programu

Obrazovka programu
Program komunikuje s obsluhou v slovenskom jazyku (okrem samotného prenosového stroja) . Obrazovka programu zobrazuje všetky parametre spojenia:
- prenosový profil – názov profilu, ktorý sa použije pre spojenie
- plánovaný čas prenosu – čas, kedy program zrealizuje spojenie. Ak bol Transfer Manager spustený bez parametra –t, zobrazený čas bude 00:00 čo znamená, že sa prenos uskutoční okamžite
- nasledujúci pokus o – udáva počet sekúnd, ktoré zostávajú do nasledujúceho pokusu o prenos, ak bol predchádzajúci pokus neúspešný
- neúspešných pokusov – udáva počet neúspešných pokusov o prenos od spustenia TM
- zostáva pokusov – udáva, koľko krát sa ešte bude TM pokúšať o prenos. Maximálny počet pokusov sa zadáva v konfiguračnom súbore

Opakovanie prenosu
Pokiaľ sa prenos nepodarí na prvý pokus, TM bude realizovať ďalšie pokusy až pokiaľ sa prenos úspešne neukončí, alebo kým sa nedosiahne zadaný maximálny počet pokusov. Maximálny počet pokusov a čas medzi pokusmi sa nastavuje v konfiguračnom súbore.Ako vidieť z obrázku, na obrazovke pri opakovaní pokusu o prenos pribudne popis chyby posledného neúspešného pokusu. Popis chyby je zrozumiteľný a pomocou neho je možné veľmi jednoducho odstrániť príčinu neúspešného spojenia.

Prenos súborov
Súbory Transfer Manager prenáša pomocou protokolu FTP na/z FTP server. Interfejsom medzi informačným systémom a Transfer Managerom sú adresáre. Súbory pre odoslanie stačí uložiť do určeného adresára pre odoslanie a rovnako prijaté súbory sú ukladané do určeného adresára pre príjem.
Pre odosielanie môže byť špecifikovaných niekoľko adresárov z lokálneho alebo sieťového disku, pričom môže byť prenesený len jeden konkrétny súbor, alebo skupina súborov, špecifikovaná hviezdičkovou konvenciou. Súbor môže byť po úspešnom odoslaní z lokálneho disku vymazaný, v prípade potreby na FTP serveri premenovaný.
Pre príjem súborov z FTP serveru je možné tiež špecifikovať niekoľko adresárov na FTP serveri a prípadne aj úplnú špecifikáciu súborov, alebo špecifikáciu pomocou hviezdičkovej konvencie. Po úspešnom príjme je možné súbory na FTP serveri ponechať alebo vymazať.

Profily
Profily definujú základné parametre spojenia, ako je tel. číslo pripojenia k Internetu, meno a heslo pre pripojenie, adresa FTP serveru, meno a heslo pre FTP server, definovanie lokálnych aj FTP adresárov pre upload a download súborov.
Vďaka podpore profilov môžete pomocou Transfer Managera jednoduchou zmenou parametra –p pri spúšťaní programu úplne zmeniť jeho vlastnosti - pripojiť sa cez iného ISP na iný FTP server a určiť iné pravidlá pre prenos súborov. Profily umožňujú prehľadnú tvorbu spúšťacích BAT súborov ako aj rýchlu orientáciu v LOG súboroch.

Činnosti pred a po spojení
TM umožňuje definovať akcie (spustenie BAT súboru) nadväzujúce na prenos. Jedná sa o nasledovné akcie:
- pred prenosom – pred vlastným prenosom sa vykoná BAT súbor, ktorý môže dáta pripraviť pre prenos
- po úspešnom prenose – ak prebehne prenos v poriadku, vykoná sa definovaný BAT. Pomocou neho je možné triediť/spracovať prijaté súbory
- po neúspešnom prenose – ak sa programu ani na nastavený počet pokusov nepodarí prenos zrealizovať, vykoná sa definovaný BAT súbor
Každému BAT súboru, ktorý sa spúšťa sa ako parameter odovzdá názov profilu, na základe ktorého je možné vetviť činnosti v BAT súbore.
Transfer Manager pri svojom ukončení vracia chybový kód, na základe ktorého je tiež možné vyhodnocovať úspešnosť spojenia a prípadne vykonávať ďalšie činnosti.

Vzdialená zmena konfigurácie
Program Transfer Manager je možné vzdialene rekonfigurovať. Zmena konfigurácie môže byť úplná, alebo sa len doplnia niektoré súbory a iné sa zmenia. Je možné meniť/dopĺňať nielen základné konfiguračné súbory, ale aj pomocné BAT súbory, nachádzajúce sa v adresári Transfer Managera.Pri vzdialenej rekonfigurácii je veľmi dôležitá bezpečnosť. Transfer Manager ju má vyriešenú na veľmi dobrej úrovni. Súbor so zmenami konfigurácie má špecifické meno, pre každý uzol iné. Je zabezpečený kryptovaním s kľúčom špecifickým pre každý uzol. Keď je súbor prijatý, zmena konfigurácie sa vykoná až po súhlase obsluhy, pričom obsluha môže zmenu odmietnuť. Pre obsluhu je však tento vzdialený UPDATE veľmi jednoduchý, pozostáva z prejavenia súhlasu s update konfigurácie stlačením klávesy „A“ (vid obrázok vyššie)
Skôr ako sa zmena konfigurácie prevedie, vytvorí sa automaticky záložná konfigurácia. Teda v prípade, že by nová konfigurácia spôsobovala problémy, je možné sa veľmi rýchlo a pohodlne vrátiť k pôvodnej.
Vzdialená konfigurácia je veľmi silný nástroj, ktorý umožní jednoduchú správu aj rozsiahlych komunikačných prepojení.

Zaznamenávanie aktivity programu
Transfer Manager podrobne zaznamenáva svoju činnosť do LOG súborov. Vytvára dva LOG súbory, jeden pre činnosť vrátane prenesených súborov a druhý len čisto pre prenesené súbory. Vďaka LOG súborom je možné presne dokladovať, kedy bol ktorý súbor prijatý alebo odoslaný. Keď log súbor dosiahne maximálnu stanovenú dĺžku, je automaticky skracovaný o nastavený počet riadkov.

Oblasť použitia.

Spojenie MS-DOS a Internet umožňuje nasadenie všade tam, kde je potrebný prenos cez Internet ale požaduje sa zachovanie súčasného vybavenia IT postavených na OS DOS. Je vhodný pre profesionálne použitie v oblasti prenosu súborov medzi organizačnými jednotkami firmy.


Návrat na obsah