ACSTP - IPN data - dátové komunikácie

Prejsť na obsah


ACS/TP

ACS/TP (Automated Communication System / Transfer Program) je programové vybavenie pre dátovú komunikáciu medzi vzdialenými počítačmi prostredníctvom modemov a bežných telefónnych liniek alebo Internetu. Umožňuje automatizované prenosy súborov v presne stanovený čas, pričom si vie sám automaticky súbory pre odoslanie pripraviť  tiež prijaté súbory spracovať.
Pre rýchle oboznámenie sa s vlastnosťami programu si stiahnite prezentáciu v MS Power Pointe, prípadne si pozrite modelové riešenie , vychádzajúce zo skutočného nasadenia. Ak si chcete program vyskúšať, stiahnite si plnefunkčnú časovo obmedzenú DEMO verziu.

Charakteristické vlastnosti.

· automatický a interaktívny prenos súborov
· prenos súborov cez tel. linky (prípadne ISDN)
· určenie času, v ktorom sa má spojenie vykonať
· vyžiadanie súborov z iného uzla
· vyžiadanie činnosti vo vzdialenom uzle
· zabezpečenie prístupových práv a autorizácia prístupu
· zabezpečenie integrity prenášaných dát
· práca na vzdialenom počítači - doorway
· vykonanie ext. a int. činností na základe času alebo udalosti
· vzdialená konfigurácia
· synchronizácia času s iným uzlom
· spracovanie iných požiadaviek na komunikáciu (BBS, FAX)
· prepínanie režimu MANUAL ANSWER / AUTO ANSWER
· užívateľom definované funkčné klávesy


Požiadavky na systém.

Program pre svoju prácu vyžaduje minimálne PC 286 a vyššie, 512 kB RAM, na disku voľných 500 kB, sériové rozhranie RS-232, modem HAYES kompatibilný, DOS 3.xx. ACS/TP pracuje korektne s emulátormi DOS-u, resp. ako DOS aplikácia pod systémami Windows, OS/2 a UNIX.
V prípade jednotlivého počítača, ak je potrebná 24 hodinová prevádzka a súčastne sa má počítač využívať aj na iné účely ako na komunikáciu, je vhodné aby ACS/TP bežal ako DOS aplikácia napr. pod Windows. Ak nie je potrebná celodenná prevádzka, stačí ak je ACS/TP spustený na dobu prenosu a potom prípadne na nočnú prevádzku. Ak beží ACS/TP pod viacúlohovým operačným systémom, je potrebné hlavne pre rýchle modemy použiť buffrované sériové porty s obvodom 16550 .
V počítačovej sieti je možné vyhradiť jednu bezdiskovú stanicu ako komunikačný server, na ktorej pobeží ACS/TP, pričom bude mať prístup na file server, kde budú vytvorené poštové schránky - adresáre pre príjem a odosielanie. Táto stanica a server môžu byť v prevádzke nepretržite a väčšina prenosov sa môže uskutočniť v noci. Týmto riešením je zabezpečené bezproblémové zdielanie modemu v sieti.


Spôsob zasielania súborov.


ACS/TP rieši zasielanie súborov veľmi jednoduchým spôsobom. Nie je potrebné, aby sa obsluha učila pracovať s komunikačným programom, alebo mail-klentom. Odoslanie správy alebo súboru spočíva v jeho skopírovaní do príslušného adresára. Tento prístup umožňuje maximálne automatizovať prenos napr. tak, že priamo aplikačný program po vytvorení určitého súboru dát tento skopíruje do požadovaného adresára, z ktorého ho ACS/TP automaticky odošle, prípadne si môže obsah adresára s prijatými súbormi skopírovať do vlastného pracovného adresára a ďalej ich automaticky spracovať. Rovnako je možné nakonfigurovať ACS/TP na vykonanie prípravy údajov na odoslanie a to spustením nejakého BAT, EXE alebo COM súboru v istom čase. Po ukončení prípravy sa spustí odoslanie súborov.
Štruktúra týchto adresárov - poštových schránok je vytvorená na každom uzle a môže vyzerať napríklad nasledovne:
Význam jednotlivých adresárov je nasledovný (pomenovanie si môžete zvoliť):
· OKAMZITE - adresár pre okamžité odoslanie súboru (súborov v adresáry) do daného uzla,
· V_NOCI - adresár pre odoslanie jeho obsahu v stanovenú dobu do daného uzla (čas odoslania je určený v konfiguračnom súbore, obsluha zadávaním času nie je zaťažovaná),
· PO_ZAVOL - adresár, z ktorého sa prenesú súbory, keď zavolá daný uzol,
· PRIJATE - adresár pre uloženie súborov prijatých z daného uzla
Potom poslanie správy môže vyzerať nasledovne: V prípade, že je potrebné poslať súbor SPRAVA1.TXT okamžite do UZLA1 a súbor SKLAD2.DBF v noci do UZLA2, jednoducho sa skopíruje SPRAVA1.TXT do adresára E_POSTA a súbor SKLAD2.DBF do adresára E_POSTA O všetko ostatné sa postará ACS/TP.


Funkcie programu.


· ACS/TP je riadený internými alebo externými udalosťami. Interná udalosť je vlastne čas, v ktorom sa vykoná istá činnosť - volanie do niektorého uzla, spustenie externého programu alebo vykonanie preddefinovanej činnosti. Externá udalosť vzniká po spojení ACS/TP s iným komunikačným systémom, vykonaným prostredníctvom modemu. Väčšinou sa jedná o spustenie dávkového súboru.
· Nezanedbateľnou prednosťou ACS/TP je jeho možnosť diaľkovej správy a údržby celého komunikačného systému z jedného uzla v sieti, čo umožní udržať integritu siete. Konfiguráciu a diaľkovú správu možno robiť jednoduchou výmenou konfiguračných súborov ACS/TP na diaľku. Toto sa dá využiť napríklad pri zmene telefónneho čísla niektorého uzla, pri potrebe zmeny hesla, atď.
· Ďaľšou prednosťou je funkcia DOORWAY, ktorá umožní diaľkové ovládanie PC alebo diaľkovú správu siete. Na vzdialenom počítači môžete pracovať tak, ako keby ste sedeli za ním. Pomocou tejto funkcie je možné riešiť problémy programového charakteru aplikačného software na diaľku, prostredníctvom telefónnej linky. Táto možnosť Vám ušetrí cestovné náklady prípadne plat správcu siete v jednotlivých uzloch. V režime DOORWAY zaberá program v pamäti len cca 25 kB.
· ACS/TP umožňuje vyžiadať si súbory z iných uzlov. Na jednotlivých uzloch sú definované adresáre pre prehliadanie pri takejto požiadavke. Ak sa požadovaný súbor vyskytuje v určených adresároch, bude prenesený. Pri tejto funkcii umožňuje program využívať tzv. aliasy - spoločné názvy pre istý druh súborov. Napr. môže byť definovaný alias MZDY, ktorý bude na rôznych uzloch predstavovať súbory s rôznym názvom a s rôznym umiestnením, pričom všetky tieto súbory budú obsahovať informácie o mzdách. Potom pri potrebe vyžiadať si mzdy z ktoréhokoľvek uzla postačí vyžiadať si alias MZDY, bez toho aby ste vedeli, v ktorom adresári sa daný súbor nachádza a ako sa volá. Súbor sa prenesie so svojím pôvodným menom a bude uložený do adresára pre príjem z daného uzla.
· Okrem toho program umožňuje ešte tzv. function request, čo znamená vykonanie určitej činnosti (programu) v uzle, ktorý function request prijal. Príkladom použitia môže byť spustenie programu, ktorý z určitej databázy vyberie údaje podľa istého zaslaného kritéria a výsledok pošle do volajúceho uzla (riešenie pripomínajúce Klient-Server).
· Prenos súborov prebieha pomocou protokolu Z-MODEM s 32-bitovým CRC zabezpečením. Veľmi výhodnou vlastnosťou je vlastnosť crash-recovery, ktorá umožňuje v prípade prerušenia spojenia počas prenosu súboru, pri ďaľšom spojení preniesť už len zostávajúcu časť súboru.
· ACS/TP je navrhnutý tak, aby sa minimalizovali poplatky telekomunikáciám. Keď sa nadviaže spojenie medzi uzlami, vymenia sa všetky súbory, ktoré je potrebné vymeniť (OKAMZITE, PO_ZAVOL, V_NOCI) a spojenie sa okamžite ukončí. Je možné nastaviť minimálnu prenosovú rýchlosť, ktorú ešte ACS/TP akceptuje pre prenos. Ak modemy nadviažu spojenie na nižšej rýchlosti ako je uvedená, program zruší spojenie a pokúsi sa o znovunadviazanie spojenia s lepšími parametrami.
· Program umožňuje aj spúšťanie pre jednotlivé operácie z príkazového riadku. Parametre v príkazovom riadku potom špecifikujú, aká činnosť bude vykonaná, s ktorým uzlom sa má nadviazať spojenie, aké súbory sa majú preniesť, či sa má program po spojení ukončiť, ... .
· ACS/TP dokáže využiť schopnosť modemu ZyXEL rozlíšiť faxové volanie a prijať fax, ktorý možno hneď po príjme automaticky vytlačiť.
· Popis všetkých činností ACS/TP je ukladaný do súboru. Preto je možné jednoducho určiť, kedy a kde bol nejaký súbor poslaný, akou prenosovou rýchlosťou, koľko trval prenos, atď.
· ACS/TP je možné doplniť o monitorovací program, pomocou ktorého možno jednoducho prehliadať schránky - adresáre, či už pre prijaté súbory alebo pre súbory pripravené na odoslanie, modifikovať ich obsah, zobraziť históriu prenosov a štatistiku prenosov, zobraziť a vytlačiť prijaté faxy.
· Pre spojenie s počítačmi, ktoré nie sú vybavené ACS/TP prípadne iným mailerom s EMSI handshake, je možné realizovať prenos súborov prostredníctvom protokolu Z-MODEM.


Oblasť použitia.

Je vhodný pre profesionálne použitie v oblasti prenosu súborov medzi organizačnými jednotkami firmy. Jeho nespornou výhodou je, že je to aplikácia pre OS DOS, teda može bežať aj na pokladni , ktorej základom je napr. počítač 386. Vysoká spoľahlivosť, rýchlosť prenosov a množstvo funkcií, to sú vlastnosti, ktoré vás určite presvedčia.
Pozrite si modelové riešenie nasadenia programu.

Návrat na obsah