Obsah  
 

Fyzické príznaky

Kliknutím na tlačítko Fyzické príznaky sa zobrazí nasledovná obrazovka:

 

 

Popis funkcie tlačidiel:

Zoznam príznakov zobrazí zoznam všetkých príznakov bez rozdielu skupiny (popis nižšie).

Orgán do konzultácie (využíva sa zriedka) - pokiaľ chcete v konzultácii zaevidovať postihnutie niektorého orgánu/tkaniva bez konkrétneho symptómu, označte v zozname požadovaný orgán/tkanivo (na obrázku hore je označené hrubé črevo) a kliknite na toto tlačidlo. Do konzultácie sa zapíše Nešpecifikovaný symptóm pre hrubé črevo. Tým pádom sa v záverečnom automaticky vytváranom odporúčaní objaví terapia pre hrubé črevo.

- po kliknutí na tento symbol sa pre voľbu obrázkov fyzických príznakov použijú tlačidlá, ktoré však nezahŕňajú všetky funkcie

- po kliknutí na tento symbol sa pre voľbu obrázkov fyzických príznakov použije strom volieb, ktorý je prehľadne usporiadaný a obsahuje viac možností, tak ako je vidieť na obrázkoch

 

 

Body - malé modré štvorčeky, sú umiestnené na obrázku tak, aby vyjadrovali vzťah k nejakému orgánu/tkanivu. Keď na štvorček umiestnite ukazovateľ myši, objaví sa názov bodu. Ak potom na tomto bode kliknete myšou, zobrazí sa okno so zoznamom symptómov, prislúchajúcich k danému bodu (orgánu/tkanivu).

 

Pri zaškrtnutí voľby Zoznam bodov vpravo hore sa v pravej časti okna zobrazí zoznam všetkých bodov, nachádzajúcich sa na obrázku. Dvojklikom myšou na názov bodu v zozname dosiahnete rovnako ako kliknutím na modrý bod zobrazenie okna so zoznamom symptómov, prislúchajúcich k danému bodu. Pri pohybe v zozname bodov vybraný bod zmení na obrázku farbu z modrej na červenú. Zoznam bodov skryjete zrušením zaškrtnutia voľby Zoznam bodov.

 

Ak si vediete aj fotodokumentáciu, program umožní v okne fyzických príznakov zobraziť zoznam fotiek zaškrtnutím voľby Fotodokumentácia pre možnosť  detailnejšieho preskúmania a presnejšieho určenia symptómu. Nasledujúci obrázok ukazuje určovanie symptómov z jazyka. Dvojklikom na obrázok v tomto prípade jazyka ho môžete zväčšiť na celú obrazovku.

 

 

Pokiaľ chcete zobraziť symptómy napr. k hrubému črevu a nemáte na obrázku bod Hrubé črevo, nájdite si ho v zozname Orgány / systémy / tkanivá ( kliknite naň myšou ) a začnite na klávesnici písať začiatočné písmená slova hrubé črevo -  h, r, u . Program sa nastaví na Hrubé črevo a stlačením Enter zobrazíte symptómy k hrubému črevu. Obrázok nižšie ukazuje zoznam symptómov k prsnej žľaze.

 

 

Zo zoznamu symptómov buď pohybom šípkami a stlačením Enter, alebo dvojklikom myšou na požadovanom symptóme, alebo kliknutím na tlačidlo Zapísať symptóm vložíte symptóm do konzultácie.

 

Na pravej strane sú zobrazené 4 základné tlačidlá:

Zapísať symptóm - slúži na zapísanie príznaku do konzultácie. Zapísanie symptómu dosiahnete aj dvojklikom myšou na názov symptómu, alebo stlačením Enter pri vybratom symptóme.

Pridať - slúži na pridanie nového symptómu do zoznamu. Týmto tlačidlom sa nepridáva symptóm do konzultácie, ale len do zoznamu symptómov, z ktorého môžete vkladať symptómy do konzultácie pre ktoréhokoľvek klienta tlačidlom Zapísať symptóm.

Upraviť - slúži na úpravu existujúceho symptómu v zozname. 

Vymazať - vymazanie symptómu zo zoznamu (nie z konzultácie).

 

Význam ďalších tlačidiel:

Ďalšie možné príčiny - týmto tlačidlom sa zobrazí okno s ďalšími možnými príčinami symptómu/diagnózy. Ukážka...
Elektropunktúra - týmto tlačidlom otvoríte okno elektropunktúry pre daný symptóm. Pokiaľ je tlačidlo neaktívne (šedé), nie je pre vybraný symptóm terapia elektropunktúrou definovaná, môžete naň však kliknúť a účinné páry bodov zadefinovať.  Ukážka...

Moxa - týmto tlačidlom otvoríte okno moxy pre daný symptóm. Pokiaľ je tlačidlo neaktívne (šedé), nie je pre vybraný symptóm terapia moxou definovaná, môžete naň však kliknúť a body pre moxovanie zadefinovať. Ukážka... 

 

Od verzie 7 je pod tlačidlami panel s obrázkami prejavov symptómu. K symptómu nemusí byť priradený žiadny obrázok, alebo ich môže byť priradených niekoľko. Maximálny počet nie je ohraničený. Nad obrázkom sú štyri malé tlačidlá. Tlačidlá < a > slúžia ako šípky na prezeranie všetkých obrázkov priradených k vybranému symptómu. Tlačidlá + a - zväčšia alebo zmenšia panel s obrázkami. Zväčšenie alebo zmenšenie dosiahneme aj kliknutím myšou na plochu obrázku. 

 

 

Po zväčšení obrázku sa zviditeľní textové pole s popisom obrázku a dve tlačidlá pre pridanie alebo vymazanie obrázku. Obrázky, ktoré budete pridávať k diagnózam, musia mať pomer strán 4:3, inak budú po vložení zdeformované. Pokiaľ máte obrázok s iným pomerom strán, orežte ho pred vložením v nejakom grafickom editore na pomer strán 4:3.

Text popisu k obrázku môžete kedykoľvek doplniť alebo meniť tak, že si do okna umiestnite kurzor kliknutím ľavým tlačidlom myši na poli popisu a následným napísaním textu.

 

Pod zoznamom symptómov sú polia pre  pravdepodobnú príčinu, duchovnú príčinu, fytoterapiu, stravu, reflexnú terapiu, poznámku, diagnózu, ktorá sa má vložiť do konzultácie spolu so symptómom a zoznam preparátov k danému symptómu. Dvojklikom myšou na text v poli sa text zobrazí zväčšený pre prehľadnejšie čítanie v zobrazovacom/editovacom okne.

Polia s detailami symptómov možno skryť/zobraziť kliknutím na zaškrtávacie políčko zobraz detaily.

 

Niektoré názvy polí sú zobrazené zvýrazneným hrubým písmom. Kliknutím na takýto názov dosiahnete nasledovné zobrazenie:

Pravdepodobná príčina - kliknutím naň sa zobrazí zoznam všetkých orgánov, vymenovaných v poli pravdepodobná príčina aj s informáciami ako funkcia orgánu, duchovná oblasť, fytoterapia, strava a reflexná terapia, týkajúce sa konkrétneho orgánu. Ukážka...

Fytoterapia - po kliknutí sa zobrazí zoznam všetkých bylín, ktoré sa nachádzajú či už samostatne, alebo v čajových zmesiach pre danú diagnózu s ich účinkami a spôsobom prípravy. Ukážka...

Reflexná terapia / Body zdravia - po kliknutí na Reflexná terapia sa zobrazí popis a obrázky všetkých reflexných bodov a plôšok pre daný príznak. Ukážka... . Po kliknutí na Body zdravia sa v zozname zobrazia všetky účinné body zdravia s ich lokalizáciou. Ukážka... 

Poznámka - po kliknutí sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať zobrazenie popisu k ďalším terapeutickým postupom (kolorterapia, petroterapia, gemmoterapia, detoxikácia) alebo všeobecnú poznámku.

Strava - po kliknutí sa zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať zobrazenie odporúčaných vitamínov, minerálov alebo ovocných a zeleninových štiav, prípadne liečivých potravín.

Preparáty - po kliknutí sa zobrazí zoznam preparátov s účinkami preparátu, popisom a zložením, ako aj dávkovaním. Ukážka...

Spolu so symptómom vložiť diagnózu - ak je v tomto poli zapísaný názov diagnózy a zároveň je zašktrnutá voľba, pri zápise symptómu do konzultácie sa zároveň do konzultácie zaeviduje aj daná diagnóza. Tlačidlom Zobraziť diagnózu si môžete priradenú diagnózu zobraziť.

 

V pravom dolnom rohu môžete vidieť tabuľku so zoznamom preparátov, určených pre túto konkrétnu diagnózu. Pridávať preparáty môžete tlačítkom Pridať, odoberať preparáty tlačítkom Vymazať

Tlačítko Nastaviť slúži na nastavenie výberu používaných preparátov

 

Tlačítko Zoznam príznakov zobrazí zoznam všetkých príznakov bez rozdielu skupiny. 

 

 

Na rozdiel od zoznamu symptómov pre konkrétny orgán je v tomto zozname pod tlačidlami umiestnené zaškrtávacie políčko Filter zobrazenia. Pokiaľ má terapeut podozrenie na postihnutie istého orgánu, môže využiť filter zobrazenia, čím dosiahne zobrazenie len tých symptómov, ktoré priamo súvisia s daným orgánom. Ak má napríklad podozrenie na štítnu žľazu, aktivuje filter a cielene zisťuje konkrétne symptómy súvisiace so štítnou žľazou. Viac informácií o nastavení filtra zobrazenia.

 

Pokiaľ potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačidlo Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286