Obsah  
 

Konzultácie

Program eviduje záznamy z jednotlivých návštev klienta - konzultácie. Každá konzultácia obsahuje zoznam zistených diagnóz a príznakov, popis problémov, ktoré uvádza klient, a riešenie,  ktoré mu bolo odporučené. Pokiaľ teda prichádza klient na opakovanú návštevu, zoznam konzultácií vás veľmi rýchlo uvedie do problému.

V okne Dátum konzultácie je zobrazený zoznam dátumov všetkých návštev klienta. Pohybujete sa v ňom buď šípkami na klávesnici, alebo dátumy vyberáte myšou.

Dátum aktuálne spracovávanej konzultácie si môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom zmeniť a vrátiť sa k ktorejkoľvek zaevidovanej konzultácii a robiť jej úpravy, prípadne generovať odporúčané riešenie. Dosiahnete to dvojklikom ľavým tlačidlom myši na požadovanom dátume v zozname dátumov konzultácií. Podrobnejší popis k zmene dátumu aktuálne spracovávanej konzultácie. 

V okne Záznam ku konzultácii uvádzate popis problémov, s ktorými klient prichádza. Text sa nijako nevyhodnocuje, slúži pre vašu informáciu, prípadne pre tlač v zdravotnom zázname. 

V dolnej časti v okne Zoznam symptómov a diagnóz ku konzultácii je zobrazený zoznam všetkých zaevidovaných symptómov. Podľa farby ich výpisu je možné určiť, či bol symptóm/diagnóza už "riešený" (bola na jeho odstránenie nasadená liečba - liečila sa príčina tohto symptómu) alebo nie. Symptómy vypísané červenou farbou sú neriešené v danej konzultácii, čiernou farbou sú riešené v danej konzultácii. Toto rozlíšenie je platné len vtedy, keď vytvárate odporúčané riešenie automaticky. Od verzie 7 program umožňuje vytvorenie odporúčaného riešenia v plnom rozsahu manuálne, čo má ale za následok, že všetky symptómy z konzultácie budú označené ako neriešené.

Voľbou Zobraz detaily môžete k jednotlivým zaevidovaným symptómom a diagnózam zobraziť polia s pravdepodobnou príčinou, fytoterapiu, ..., poznámku. Polia sa však zobrazia len vtedy, keď je pre ne dostatok miesta, teda keď je okno programu dostatočne zväčšené na výšku.

Pokiaľ v okne Dátum konzultácie vyberiete niektorú zo starších konzultácií, tlačidlo Vymaž symptóm  sa zmení na Kopíruj na dnes. Môžete si označiť niekoľko symptómov (Ctrl + kliknutie ľavým tlačidlom myši) a preniesť ich do dnešnej konzultácie.

Konzultáciu so všetkými záznamami môžete vymazať tlačidlom Vymazať konzultáciu.

Tlačidlom Zdravotný záznam môžete vytvoriť a vytlačiť v prehľadnom formáte záznam zo všetkých návštev.

Tlačidlom Užívané preparáty si môžete zobraziť zoznam všetkých preparátov, ktoré klient užíval.

Tlačidlom Odporúčané riešenie môžete zobraziť text odporúčaného riešenia, ktorý bol klientovi pri danej konzultácii vytlačený.

Tlačidlom Všeobecné vyšetrenie si môžete zobraziť okno pre evidenciu základných vyšetrení, ako je výška, váha, tlak, pulz a ďalšie parametre tela.

Tlačidlom Laboratórne vyšetrenie si môžete zobraziť okno pre evidenciu výsledkov laboratórnych vyšetrení.

Tlačidlom Priložené dokumenty môžete spravovať dokumenty, priložené ku konkrétnemu klientovi a konzultácii (napr. naskenovaný dokument s výsledkami externého vyšetrenia, výstup z nejakej prístrojovej diagnostiky, ... )

Tlačidlom Vytlačiť zoznam môžete vytlačiť zoznam zaevidovaných symptómov. Na tlačený zoznam má vplyv aj nastavenie filtra typov symptómov. Popis okna pre výber typov symptómov.

 K evidencii foto dokumentácie sa dočítate viac na stránke o Evidencii fotodokumentácie.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286