Obsah  
 

Postup merania s kyvadlom

Kliknite na tlačidlo Kyvadlo. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

 

 

V ľavej hornej časti je voľba Skupina. Predpripravené otázky pre kyvadlo sú rozdelené do skupín podľa druhu kvôli jednoduchšej orientácii. Pri voľbe "Všetky" sú v zozname otázok zobrazené všetky otázky bez rozdielu skupiny. Otázky môžete zaraďovať do skupín podľa vlastnej potreby, môžete si vytvárať nové skupiny.

 

 

Vľavo dole je zobrazená meracia tabuľka a jej názov. Podľa názvu si vyhľadáte tabuľku v podkladoch, ktoré ste si vytlačili (viď tlač meracích tabuliek).  

Vpravo dole je vysvetľujúca poznámka k tabuľke.

Vpravo hore sú podľa typu tabuľky zobrazené akcie pri nameraní hodnoty väčšej ako definované maximum, alebo menšej ako definované minimum. To platí pre tabuľku typu stupnica. Pre tabuľku Áno-Nie sú zobrazené akcie pre Áno a akcie pre Nie.

 

Tlačidlo Pridať slúži na pridanie novej otázky do zoznamu.

Tlačidlo Kopírovať slúži tiež na pridanie novej otázky do zoznamu ale s tým, že z označenej otázky budú prekopírované všetky údaje okrem názvu otázky.

Tlačidlo Upraviť slúži na zmenu parametrov, skupiny alebo názvu otázky.

Tlačidlo Vymazať slúži na vymazanie otázky zo zoznamu.

Tlačidlo Pentagram slúži na meranie energie v pentagrame

Tlačidlo Zoznam meracích tabuliek zobrazí okno so zoznamom meracích tabuliek, ktorý možno upravovať.

 

Vlastné meranie:

V zozname otázok vyberte otázku, ktorej zodpovedanie požadujete od kyvadla. Vo vytlačených tabuľkách nájdite tabuľku, ktorá prislúcha vybranej otázke. Spustite nad tabuľku (nad stredový čierny polkruh) kyvadlo a položte otázku (spôsob viď Úvod do práce s kyvadlom). Kyvadlo sa po chvíľke rozkýve smerom k nejakej hodnote na stupnici, prípadne položke v tabuľke. Ak napríklad pri vyššie zobrazenej otázke pre meranie diastolického tlaku ukáže hodnotu 110, umiestnite kurzor myši, ktorý sa zmení na kríž na nakreslenú tabuľku na hodnotu zodpovedajúcu 110.

 

Kliknite ľavým tlačidlom myši. Zobrazí sa dialógové okno pre zápis hodnôt do konzultácie.

 

 

Nakoľko nameraná hodnota spodného tlaku prekračuje v otázke definované maximum 95 mmHg, zároveň so zápisom merania je vložená aj diagnóza Krvný tlak - vysoký. V okne zápisu môžete všetky texty upravovať, dopĺňať alebo vymazávať.

 

Podobný postup by bol aj pri otázke s tabuľkou typu položky. Ukážeme si to na zisťovaní chýbajúcich vitamínov.

 

 

Kyvadlo ukázalo na vitamín A. Po kliknutí myšou sa zobrazí nasledovné okno.

 

 

Je dosť pravdepodobné, že dotyčnému bude chýbať viac vitamínov. Ďalším chýbajúcim vitamínom je povedzme C. Kyvadlo vám to označí tak, že najskôr sa rozkýve v smere k jednému vitamínu (A), potom pohyb zmierni a znovu sa rozkýve smerom k ďalšiemu chýbajúcemu vitamínu (C).

Určite vás zaujala výseč s názvom "Vitamíny 2" na meracej tabuľke vitamínov. V meracej tabuľke je únosné mať do 10 položiek. Pri viacerých by už bolo problematické odčítať hodnotu. Pokiaľ sa teda všetky položky nezmestia do jednej meracej tabuľky (je ich viac ako 10), program umožňuje vytvoriť zreťazenú meraciu tabuľku (nielen jednu ale aj niekoľko), ktorá bude obsahovať ďalšie položky. V našom prípade osobe chýba ešte vitamín B6, ktorý sa nachádza v meracej tabuľke Vitamíny 2. Kyvadlo teda po označení vitamínu A a C označí výseč "Vitamíny 2". Kyvadlo postavte nad meraciu tabuľku Vitamíny 2 a myšou kliknite tiež na výseč Vitamíny 2. Zobrazí sa zreťazená tabuľka. Tu sa kyvadlo rozkýve v smere k vitamínu B6. Označte vitamín B6.

 

 

Takýmto spôsobom prejdete všetky otázky, ktoré pokladáte za potrebné položiť. 

 

Program pracuje aj s otázkami pre všeobecné použitie. Ako príklad uvediem otázku pre zisťovanie účinnosti preparátu. V programe je niekoľko stoviek preparátov, takže by bolo neúnosné vytvárať pre každý preparát zvlášť otázku. V skupine "Terapia" je otázka "Účinnosť preparátu", ktorá má priradenú tabuľku 0-100%.

 

 

Kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami (pre lepšiu orientáciu je na obrázku zakrúžkované červenou farbou) sa zobrazí zoznam preparátov, z ktorého vyberiete ten, ktorý chcete merať. 

 

Meranie môžete na tejto otázke opakovať ľubovoľne krát vždy s iným zvoleným preparátom a výsledky pre každý preparát zapisovať do konzultácie. V definícii otázky je stanovené, že ak kyvadlo ukáže účinnosť vyššiu alebo rovnú 80%, preparát bude do konzultácie zaradený a vyskytne sa v záverečnom odporúčaní.

 

Podobné otázky pre všeobecné použitie sú preddefinované, alebo si ich môžete preddefinovať pre orgány, minerály, vitamíny a liečivé bylinky.

 

 

Zvláštnou skupinou otázok sú otázky zo skupiny "Všeobecné". Môžete ich využiť na položenie špecifickej otázky, ktorú nemáte vloženú v zozname otázok a ani sa vám ju neoplatí vkladať, lebo ju možno nikdy viac nepoužijete. 

 

Príklad: "Je príčinou zdravotných problémov pána XY jeho trauma z piatej triedy základnej školy, keď ho verejne ponížila učiteľka?"

 

Takúto otázku niekedy potrebujete položiť a zaevidovať. Program vám ponúka práve všeobecné otázky. V príklade by ste si vybrali Všeobecnú otázku Áno-Nie. Ako je z obrázka vidieť, text zápisu do konzultácie je ???. Ak kyvadlo odpovie povedzme áno a vy kliknete myšou na výseč Áno, program si od vás najskôr vyžiada text zápisu do konzultácie a potom sa zobrazí okno pre zápis merania do konzultácie. 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286