Obsah  
 

Zoznam otázok pre kyvadlo - úprava, pridanie

V programe sú preddefinované otázky pre kyvadlo. Stlačením tlačidla Pridať, Kopírovať, Upraviť v hlavnom okne merania kyvadlom sa zobrazí nasledovné dialógové okno pre úpravu zoznamu otázok

 

 

Vľavo hore je názov otázky, ktorý sa zobrazuje v zozname otázok. Pod ním je text zápisu do konzultácie.

V ľavej dolnej časti je názov tabuľky, ktorá je priradená k otázke. Názov vyberiete zo zoznamu, ktorý sa objaví po kliknutí na tlačidlo s tromi bodkami. Zadaním tabuľky sa táto vykreslí a označí sa jej typ.

Vpravo hore je názov skupiny, do ktorej otázka patrí. Skupinu môžete vybrať kliknutím na tlačidlo  s obráteným trojuholníkom, alebo zadať názov novej skupiny. Do poľa vysvetľujúca poznámka ku otázke si môžete zapísať ľubovoľnú poznámku.

 

Nasledujúce okno zobrazuje úpravu otázky Účinnosť preparátu:

 

 

Oproti predchádzajúcemu obrázku pribudol v pravej hornej časti panel pre zadanie hraničných hodnôt a akcií pri splnení hraničných podmienok. V tomto príklade je zadaná horná hranica >= 80%. Pokiaľ kyvadlo ukáže hodnotu väčšiu alebo rovnú ako 80, preparát bude zapísaný do konzultácie o čom hovorí zaškrtnutá voľba vložiť preparát.

Na predchádzajúcej stránke manuálu bola spomenutá otázka pre meranie diastolického tlaku. Panel pre túto otázku by vyzeral nasledovne:

V tomto prípade je stanovená tak minimálna ako aj maximálna hranica.

Pri hodnote nižšej alebo rovnej ako 60 mmHg bude vložená spolu s meraním aj diagnóza Krvný tlak - nízky a pri hodnote vyššej alebo rovnej ako 95 bude vložená diagnóza Krvný tlak - vysoký.

 

Diagnózu môžete vybrať zo zoznamu, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo s tromi bodkami.

 

 

Voľba zaokrúhlovať zápis do konzultácie na počet miest umožňuje nastaviť, ako sa má nameraná hodnota zaokrúhliť. Význam čísel je nasledovný:

0  - zaokrúhlenie na celé čísla (14, 65, 78,...)

1  - zaokrúhlenie na desiatky (10, 20, 50, 130,...)

2  - zaokrúhlenie na stovky...

-1 - zaokrúhlenie na jedno desatinné miesto (38.5,  5.2, ...)

-2 - zaokrúhlenie na dve desatinné miesta (1.45, 75.36, ...)

 

Pri otázke s tabuľkou typu stupnica alebo typu Áno-Nie je viditeľná voľba pre všeobecné použitie (popis otázok pre všeobecné použitie).

Po jej zaškrtnutí sa zobrazí voľba Typ všeobecnej otázky a Predvoľba.

Typ určuje, či sa otázka týka orgánu, minerálu, vitamínu, liečivej bylinky alebo preparátu.

Ak vyplníte predvoľbu, v základnej obrazovke pre kyvadlo bude v tejto otázke predvoľba pevne daná bez možnosti jej zmeny. Je to využívané napr. pri otázkach týkajúcich sa vhodnosti jednotlivých potravín, ale aj pri iných.

 

Po zadaní všetkých požadovaných hodnôt uložíte otázku kliknutím na Zapísať.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286