Obsah  
 

Riešenie - krok 3

V tomto kroku určíte, čo všetko sa má objaviť v odporúčanom riešení. Nastavenie, ktoré urobíte si program zapamätá a pri ďalšom  vytváraní riešenia, či už pre toho istého klienta alebo pre iného, toto nastavenie ponúkne. Obrazovka v tomto kroku vyzerá nasledovne:

 

 

Vysvetlenie k jednotlivým voľbám:

 

Špecifické odporúčania záverečného protokolu generovať - umožní zvoliť medzi automatickým a manuálnym vytvorením špecifických odporúčaní k terapii. Viac o manuálnom vytvorení ...

 

Pravdepodobná príčina - zobrazí sa text z poľa pravdepodobná príčina. V praxi zvyčajne zostáva políčko nezaškrtnuté, pretože pre klienta nemá veľký význam.

 

Duchovná príčina - zobrazí sa duchovná príčina ochorenia/symptómu, alebo duchovná oblasť pre orgán. Ak si uvedomíte, že každé ochorenie je vlastne upozornením na to, že nežijeme v súlade s vesmírnymi zákonmi, bez duchovnej zmeny nie je možné uzdravenie. Klienta síce môžete liečiť, môžete odstrániť niektoré ochorenie/príznaky, ale pokiaľ u neho nedôjde k zmene myslenia a hodnotového rebríčka, príde iné, oveľa dôraznejšie upozornenie, napríklad v podobe závažnejšej choroby.

 

Strava - zobrazia sa odporúčania k strave, čo uprednostniť, čomu sa vyhýbať

Dopĺňať zdroj minerálov a vitamínov - viaže sa na voľbu Strava. Ak je zaškrtnutý, pokiaľ sa v texte k stravovacím odporúčaniam vyskytne zmienka o vitamínoch alebo mineráloch (pozor, musia byť vkladané zo zoznamov podľa zásad popísaných pre vkladanie minerálov a vitamínov napr. pre pridávanie/editáciu diágnózy), program do zátvorky doplní prirodzené zdroje minerálov a vitamínov (zdroje sú zadané v zozname minerálov / vitamínov).

Zeleninové a ovocné šťavy - zaškrtnutím tejto voľby sa v texte stravy zobrazí aj doporučenie k terapii pomocou zeleninových a ovocných štiav.

Reflexná terapia - zobrazí sa text, popisujúci, ktoré reflexné plôšky/body je potrebné masírovať. Vytvorí sa zoznam so všetkými odporúčanými reflexnými bodmi a budete mať možnosť ich vytlačiť vrátane obrázkov a popisu.

aj body zdravia - do zoznamu reflexných bodov sa pridajú aj body zdravia (akupunktúrne body)

Fytoterapia - v odporúčaní sa zobrazia terapeutické postupy pomocou liečivých rastlín, či už vo forme čajových zmesí, obkladov, alebo v inej forme.

Vytvoriť zoznam odporúčaných bylín - pokiaľ sa niektorá bylinka vyskytne v texte fytoterapia, bude automaticky pridaná do zoznamu všetkých použitých bylín pre toto konkrétne odporúčanie. Zoznam je potom možné vytlačiť, pričom ku každej bylinke je uvedený popis účinkov a príprava.

Označiť nevhodné a zakázané bylinky - pokiaľ je vo Fytoterapii pre niektorú diagnózu/symptóm označená bylinka ako nevhodná alebo zakázaná a vyskytne sa v odporúčanej čajovej zmesi pre inú diagnózu/symptóm, program k nej automaticky dopíše text, ktorý si môžete sami zvoliť v poliach  Text "nevhodná"  Text "zakázaná". Napr. pre vysoký krvný tlak, tehotenstvo, dojčenie sú niektoré bylinky vyslovene zakázané, takže ak sa vyskytnú v odporúčanej čajovej zmesi pre inú diagnózu/symptóm, treba túto bylinku vynechať, alebo zvoliť inú čajovú zmes. 

Všeobecná poznámka - zobrazí sa text z poľa poznámka okrem terapií (kolorterapia, petroterapia, gemmoterapia a detoxikácia).

 

Detoxikácia - zobrazia sa odporúčania k detoxikácii organizmu podľa MUDr. Jonáša

 

Gemmoterapia - zobrazia sa odporúčania pre liečbou preparátmi vyrobenými z pukov stromov a rastlín.

 

Petroterapia - zobrazia sa odporúčania pre liečbu energiou kameňov vrátane zoznamu účinných drahých kameňov

 

Kolorterapia - zobrazia sa odporúčania pre liečbu pomocou farieb

Označiť nevhodné farby - program vytvorí zoznam nevhodných farieb, ktorým by sa mal pacient vyhnúť. Zároveň ak bola nejaká farba odporúčaná pre istú diagnózu/symptóm a pre inú diagnózu/symptóm je uvedená ako nevhodná, v texte odporúčaného riešenia ju program označí ako nevhodnú.

Energie - zobrazia sa odporúčania pre energetickú očistu a harmonizáciu

 

Zobraziť aj materské orgány - ak je v príčine niektorého symptómu/diagnózy uvedená napr. hypofýza, v odporúčanom riešení sa objavia odporúčania tak pre hypofýzu, ako aj pre symptóm, ktorý jej postihnutie signalizuje. Hypofýzu však nemožno trvalo uzdraviť, prípadne zabrániť opätovnému vytváraniu infekčných ložísk v nej, pokiaľ nedetoxikujeme (neuzdravíme) jej materský orgán, ktorým je pre hypofýzu slezina. Pokiaľ teda zaškrtnete túto voľbu, na koniec odporúčania sa pridajú všetky tie materské orgány, ktorých podriadené orgány/tkanivá sa vyskytli v príčinách symptómov/diagnóz, pokiaľ už neboli v texte odporúčania uvedené.

 

Neopakovať popis symptómov - ku každému orgánu v odporúčanom riešení je uvedený zoznam symptómov/diagnóz, ktoré o jeho postihnutí vypovedajú. Ku každému symptómu/diagnóze je tiež uvedený popis, týkajúci sa fytoterapie, stravy,... . Nakoľko jeden symptóm/diagnóza môže signalizovať postihnutie viacerých orgánov, vyskytoval by sa v odporúčaní opakovanie nielen názov symptómu, ale aj jeho popis, fytoterapia, strava,... . A práve zaškrtnutím voľby Neopakovať popis symptómov určíte, že pri opakovanom výskyte symptómu/diagnózy sa už vypíše len jeho názov bez odporúčaní k fytoterapii, strave,...

 

 Odporučiť preparáty - pokiaľ pracujete s preparátmi a chcete, aby program vytvoril zoznam všetkých odporúčaných preparátov spolu s odporúčaným dávkovaním, zašktrnite túto voľbu. Program do textu odporúčaného riešenia vloží ku každému orgánu / symptómu / diagnóze zoznam odporúčaných preparátov a všetky ich zapíše do tabuľky zobrazenej v kroku 4. Pokiaľ nechcete aby program odporučil preparáty, ale chcete preparáty vybrať sami, nechajte voľbu odporučiť preparáty nezaškrtnutú a v kroku 4 pridáte preparáty do tabuľky ručne.

Použiť preparátové rady - v zozname zaškrtnite tie preparátové rady, z ktorých preparáty chcete odporučiť klientovi

Vek dieťaťa - program má v databáze preparátov uložené dávkovanie pre dieťa a dospelého. Podľa tu uvedeného veku si program z dátumu narodenia určí, či má k preparátom priradiť dávkovanie pre dospelého alebo pre dieťa. Ak napríklad príde slečna, ktorá má 16 rokov a vy máte nastavenú hranicu pre dieťa na 14 rokov, odporúčané dávkovanie pre preparáty bude mať ako dospelá.

Zobraziť text upozornenia - v úvode odporúčaného riešenia sa môže/nemusí zobraziť text s upozornením. 

Text upozornenia - samotný text upozornenia.

Vložiť všeobecné odporúčania - od verzie 4 program umožňuje vytvoriť šablóny (predvolené texty)  všeobecných odporúčaní napr. pre stravu, pitný režim,... Zo zoznamu týchto všeobecných odporúčaní potom vyberiete tie, ktoré chcete aby sa zahrnuli do odporúčaného riešenia. Text sa vloží naformátovaný a farebne označený tak, ako si ho vytvoríte. Názvy sú očíslované kvôli poradiu, v ktorom sa budú vkladať do odporúčaného riešenia. Názvy ako také sa do textu odporúčaného riešenia nevkladajú, môžete si ich teda zvoliť tak, aby boli pre vás čo najvýstižnejšie. Môžete si povedzme vytvoriť 3 odporúčanie pre stravu: Strava, Strava pre chudnutie, Strava pre pribratie  a klientovi vložíte do odporúčania tú najvhodnejšiu.

Pridať - kliknutím na toto tlačidlo pridáte nové všeobecné odporúčanie, napr. strava pre chudnutie. Nezabudnite zadať názov.

Upraviť - umožní upraviť už existujúci text označeného všeobecného odporúčania.

Vymazať - vymaže označené všeobecné odporúčanie. 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286