Iné využitie - Buď vedomý

Prejsť na obsah


INÉ VYUŽITIE APLIKÁCIE

Aplikácia bola vytvorená za účelom sebapoznania a osobného rozvoja. Uplatnenie teda môže nájsť vo všetkých oblastiach, ktorých súčasťou je sebapoznanie a osobný rozvoj.


Úspešnosť využitia aplikácie v terapii a liečbe však závisí od motivácie klienta/pacienta a sile jeho túžby po uzdravení/zbavení sa závislosti. Aplikácia je len pomocník, sama zázrak urobiť nedokáže.

Mobil už dnes vlastní takmer každý a máme ho po ruke väčšinu dňa. Na záznamy svojho vnútorného prežívania je teda oveľa praktickejšie využiť náš mobil, ako kus papiera, ktorý by sme pravdepodobne zachvíľu stratili. Aplikácia poskytuje priestor pre zapisovanie emócií a myšlienok klienta/pacienta v akejkoľvek situácii a následne ponúka možnosť ich analyzovania. Výsledky tejto analýzy je možné využiť na zvýšenie efektivity spolupráce klienta/pacienta s psychoterapeutom. Môžu prehľadne zobraziť pre klienta/pacienta rizikové faktory, s ktorými sa v bežnom živote stretáva. Podobné zistenia sa stanú nepochybne katalyzátormi psychoterapeutického procesu.

!!! UPOZORNENIE !!!
Aplikácia by v žiadnom prípade nemala byť chápaná ako nástroj na samoliečbu psychických porúch. Skôr ako pomocník pre psychoterapeuta a klienta pre nájdenie čo najvhodnejšieho terapeutického postupu. Pre využitie aplikácie v tejto oblasti sa preto odporúča vždy konzultácia s terapeutom.

VYUŽITIE V PSYCHOTERAPII

Pri liečbe psychických porúch je veľmi prínosné "uvedomovanie si seba", nepodľahnutie snahám mysle vtiahnuť človeka do fiktívnych myšlienkových konštrukcií, odhaľovanie svojich vzorcov reakcií a ich spúšťačov, zistenie okolností, či už časových alebo priestorových, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre aktiváciu nežiadúcich stavov.

Aplikáciou náhodne generované signály nedovolia človeku prepadať sa hlbšie a hlbšie do svojho myšlienkového sveta. Pôsobia ako budík pre zobudenie sa z predstáv do prítomnej reality. Interval ich výskytu je nastaviteľný, v období väčších atakov choroby je možné ho skrátiť, alebo naopak v kľudnejšom období predĺžiť. Signálom môže byť aj zvuk z .mp3 súboru, v ktorom môže byť nahraný hlas terapeuta (alebo inej osoby) s konkrétnym odporúčaním.

Každý signál je potrebné vyhodnotiť, teda "popísať" stav tesne pred zaznením signálu, čo nedovolí rýchly návrat do sveta predstáv. Vyhodnocovacích kritérií je 10, sú ale volitelné. Pre psychoterapiu by mohli byť využiteľné nasledovné z nich:
  • moje myšlienky blúdili v minulosti, prítomnosti alebo v budúcnosti?
  • čo bolo spúšťačom, podnetom aktuálneho stavu?
  • myslel som na ...
  • pociťoval som ...
  • práve som robil ...
Ku každému vyhodnotenému signálu je možné pridať si poznámku, ktorá môže popisovať špecifickosť situácie.

Vyhodnotené signály dokáže aplikácia prehľadať a nájsť opakujúce sa trojice
PODNET - MYŠLIENKA - POCIT (EMÓCIA)
ktoré je možné zaevidovať ako "Moje vzorce reakcií". Analýza vzorca reakcie ukáže kedy sa vzorec prejavil, v ktorých dňoch týždňa a v ktorých hodinách dňa sa najčastejšie opakoval a s akou činnosťou súvisí. Poznámky k signálom situáciu upresnia.

Klient spolu s terapeutom môžu na základe analýzy vzorcov reakcií ku každému vzorcu doplniť špecifické odporúčanie, ktoré pomôže klientovi zvládnuť kritickú situáciu (aktivovaný vzorec reakcie). Vždy, keď klient vyhodnotí signál a nájde sa zhoda so zaevidovaným vzorcom reakcie, zobrazí sa toto odporúčanie.

Grafická analýza signálov s pomocou využitia filtra umožní hladať rôzne vzťahy medzi vyhodnocovacími kritériami, napríklad: Na čo som myslel, keď som pociťoval strach? Pri akej činnosti myslím najčastejšie na smrť?

Výsledky analýz aplikácie môžu byť nápomocné pri určení účinejšieho terapeutického postupu.

Aplikácia umožňuje aj ručné pridanie signálu a to pre pripad, že človek sa medzi zvukovými signálmi generovanými aplikáciou sám "prebudí" a uvedomí si, aký reakčný vzorec sa u neho aktivoval. Pri analýze aplikácia zohľadňuje, či bol signál generovaný aplikáciou, alebo pridaný ručne. Prevaha ručne pridaných signálov môže byť ukazovateľom, že sa človeku darí žiť viac vedome a teda kontrolovať, alebo si aspoň uvedomovať, svoje reakcie.

Prínos aplikácie v psychoterapii by mohol byť jednak v zistení spúšťačov psychickej poruchy, ako aj pri "udržiavaní" klienta v takom stave vedomia, ktorý minimalizuje možnosť prejavu psychickej poruchy.VYUŽITIE PRI LIEČBE NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

Okrem informácií popísaných v časti VYUŽITIE V PSYCHOTERAPII, ktoré by mohli byť použiteľné aj pre liečbu nelátkových závislostí, je tu uvedených pár špecifík.

Liečba nelátkových závislostí je zameraná na sebapoznanie, zmenu životného štýlu, nadobudnutie zdravého a kritického myslenia, vytvorenie správnych návykov, budovanie charakteru, zmyslu pre zodpovednosť a pravdu.
Vo viacerých z uvedených oblastí liečby môže byť aplikácia nápomocná.

U závislých osôb je myseľ neustále zamestnaná predstavami či už o počítačovej hre, potrebe kontrolovať mobil, "liky" na príspevku alebo fotkách, prípadne predstavami o veľkej výhre v hazarde. Signál z aplikácie môže vytrhnúť človeka z týchto predstáv a vrátiť ho do reality.

Možnosť nahrať si vlastný zvuk signálu do mp3 súboru umožní pripomenúť a posilniť túžbu nepodľahnúť závislosti. Nastaviteľný interval medzi signálmi umožní častejšie "prebúdzanie" z predstáv v období silnejších prejavov závislosti.

Z vyhodnotení signálov/mojich vzorcov reakcií je možné zistiť, čo je najčastejším podnetom vyvolávajúcim vyššie uvedené predstavy, prípadne pri ktorej činnosti, v ktorých dňoch alebo hodinách dňa sa najčastejšie prejavujú. To potom umožní buď sa týmto podnetom vyhýbať, alebo ak to nie je možné, byť v kritických situáciách viac "na pozore".


VYUŽITIE PRI LIEČBE CHRONICKÝCH OCHORENÍ

Dnes už je širokou odbornou aj laickou verejnosťou akceptovaný názor, že ak nie všetky, tak väčšina ochorení má príčinu "v hlave" (v myšlienkach). Potvrdzujú to aj lekárske vyšetrenia, ukazujúce rozdiely v krvnom obraze, v produkcii hormónov, ... na základe zmeny myšlienok a nimi vyvolaných emócii.

Často v našich hlavách nepretržite prebiehajú myšlienkové pochody (fiktívne myšlienkové konštrukcie), ktoré takmer neprestajne vyvolávajú pre organizmus silne deštruktívne emócie, ako je strach, hnev, nenávisť, ... . Tie narúšajú jemnú energetickú rovnováhu organizmu, ktorá zabezpečuje správne fungovanie a imunitu.

Narušená rovnováha organizmu sa najkôr prejavuje jemnejšími upozorneniami, ako sú bolesti, únava, nechutenstvo, problémy s trávením, ... Keď sú tieto "poruchové signálky" človekom ignorované, prídu na rad vážnejsie, akútne symptómy - silnejšie upozornenia na to, že niekde v živote robíme chybu.

Aplikácia Buď vedomý môže pomôcť odhaliť prvotnú príčinu, ktorá je u človeka spúšťačom jeho reakcí. Trojica
PODNET -  MYŠLIENKA - POCIT (EMÓCIA)
je v aplikácii nazývaná "vzorcom reakcie". Niekedy je naozaj velmi náročné dopátrať sa podnetu, ktorý spustil reakčný vzorec. Je to ale to najdôležitejšie. Keď sa to človeku podarí, môže byť na pozore, môže sa odosobniť a stať sa svojím pozorovateľom v situáciach, kedy sa tento podnet vyskytuje. Potom, hoci sa podnet objavi, "pozorovateľ" len sleduje, ako sa myseľ snaží spustiť príslušný reakčný vzorec, ale on na túto snahu nereaguje. Tým deštruktívna emócia nevznikne a nenaruší rovnováhu organizmu.

Aplikácia pomôže človeku spoznať svoje reakčné vzorce, umožní mu nebyť ich otrokom, nedovoliť svojej mysli a emóciám narúšať rovnováhu svojho organizmu, čím je umožnený návrat stavu, ktorému hovoríme zdravie. Samozrejme sú potrebné aj ďalšie opatrenia v oblasti stravy a životného štýlu.
Návrat na obsah