Buď vedomý

Prejsť na obsah


Aplikácia je určená pre tých, ktorí nie sú spokojní s mechanicným spôsobom svojho života. Implementované metódy "Tu a teraz" a "STOP cvičenie", prípadne aj oboznámenie sa s filozofiou E.Tolleho a G.I.Gurdžijeva môžu človeku pomôcť prežívať svoj život viac vedome a stať sa svojím pánom.

Človek žije vo väzení obmedzujúcich predstáv o svojich možnostiach a naučených programov reagovania na podnety. Tieto predstavy a programy boli do neho vkladané výchovou a vzdelávacím systémom.

Bežný človek je len stroj reagujúci na podnety, či už zmyslové alebo fiktívne, vytvorené mysľou, ktoré v ňom spúšťajú zodpovedajúce vzorce správania (programy).

Keď si toto väzenie uvedomí, môže sa vyslobodiť. Môže pochopiť, že jeho skutočné Ja nie je ten kto myslí a teda môže začať pozorovať mysliteľa, pozorovať automat riadený podnetmi. Začne sa prebúdzať.

Aplikácia náhodne generuje signály, ktoré človeka vytrhávajú z mechanického spôsobu života a konštrukcií, vytvorených mysľou. Tieto signály by mal človek „vyhodnotiť“ podľa rôznych kritérií, čo vlastne znamená zaevidovať do aplikácie svoj stav tesne pred zaznením signálu.

Z vyhodnocovacích kritérií (sú voliteľné) spomeniem aspoň niektoré:
  • bol som pozorovateľom seba a životnej situácie, alebo som sa s ňou stotožnil?
  • vnímal som svoje vnútorné telo?
  • bolo moje zmyslové vnímanie plnohodnotne vedomé, alebo len podbedomé, automatické?
  • bol som pozitívny, neutrálny alebo negatívny?
  • moje myšlienky blúdili v minulosti, prítomnosti alebo v budúcnosti?
  • čo bolo spúšťačom, podnetom aktuálneho stavu?
  • myslel som na ...
  • pociťoval som ...
  • práve som robil ...

Potreba vyhodnotenia signálu núti človeka byť neustále pozorovateľom seba samého, lebo inak nie je schopný vyhodnotiť signál na základe zvolených kritérií.

Grafická sumarizácia a analýza vyhodnotených signálov podľa rôznych filtrov umožní človeku zistiť napr. na čo najčastejšie myslí, aké emócie ho najčastejšie ovládajú, ako a či jeho vnútorný stav súvisí s práve vykonávanou činnosťou, … , teda vypozoruje svoje vzorce správania a podnety, ktoré ich spúšťajú.

Vo vyhodnotených signáloch dokáže aplikácia vyhľadať opakujúce sa vzorce reakcií, reprezentované trojicou PODNET-MYŠLIENKA-POCIT. Analýza vzorca reakcie ukáže kedy sa vzorec prejavil, v ktorých dňoch týždňa a v ktorých hodinách dňa sa najčastejšie opakoval, s akou činnosťou súvisí, ... Ku každému vzorcu reakcie si možno pridať odporúčanie pre zvládnutie reakcie, ktoré sa zobrazí po vyhodnotení signálu zodpovedajúcom vzorcu reakcie.

Na základe týchto informácií sa človek lepšie spozná a začne svoj život prežívať viac a viac vedome, prestane byť otrokom svojich vzorcov správania a stane sa postupne svojim vlastným pánom.

Základom aplikácie sú dve metódy, Tolleho „Prítomný okamžik“ a Gurdžíjevove „STOP cvičenie“, z ktorých si môže používateľ vybrať tú, ktorá mu viac vyhovuje. Stručné vysvetľujúce texty k obom metódam sú uvedené priamo v aplikácii, zobraziteľné tlačidlami / ikonami s otáznikom. Rovnako sú vysvetlené aj jednotlivé kritéria vyhodnotenia signálov. V aplikácii sú tiež uvedené základné informačné zdroje (knihy a videá).

Cieľom používania aplikácie by mal byť taký stav existencie, pri ktorom človek pozoruje sám seba, pozoruje, ako sa vonkajšie zmyslové vnemy alebo fiktívne myšlienkové konštrukcie v ňom snažia aktivovať vzorce reakcií (programy) a vyvolať negatívne emócie. Napriek tomu zostáva pokojným, nehodnotiacim pozorovateľom, vyžarujúcim harmóniu a lásku.

Nejde o žiadnu zázračnú aplikáciu, ktorá za nás vezme náš osud na svoje plecia a odnesie ho úspešne do cieľa. Dáva nám len možnosť začať tvrdo na sebe pracovať, spoznávať sa a po čase začať svoj život prežívať viac vedome, byť viac svojim pánom a nie len automatom riadeným podnetmi

Okrem sebapoznania a osobného rozvoja je možné využiť aplikáciu aj v psychoterapii, pri liečbe nelátkových závislostí a pri liečbe chronických chorôb (viac informácií).Eckhart Tolle - Tu a teraz

Podľa Eckharta Tolleho je schopnosť naplno žiť v prítomnosti tou najpriamejšou cestou k šťastiu a spokojnosti.

Tajomstvo spočíva v uvedomení si skutočnosti, že naše ego sa upína na minulosť (hoci sa už nedá zmeniť) alebo na budúcnosť (hoci ju nemôžeme poznať).

Pochopenie, že jediná skutočná realita je prítomný okamih, umožňuje zbaviť sa neplodného pripútania k predstavám a naplno prijať život.

Myseľ sa nás vždy snaží vtiahnuť do riešenia fiktívnych situácií v budúcnosti alebo zážitkov z minulosti. Signály generované aplikáciou a potreba ich následného vyhodnotenia nútia človeka vracať sa z myšlienkových predstáv do prítomného okamihu a prežívať svoj život čo najviac vedome a v prítomnosti.


G.I.Gurdžijev - STOP cvičenie

Každý človek má určitý počet svojich vlastných telesných pohybov a póz, ktoré sú navyše pevne spojené s určitými zažitými formami myslenia a cítenia. Z toho vyplýva, že človek nemôže zmeniťspôsob svojho myslenia a cítenia, kým nezmení množinu svojich pohybov a póz.

Každý pohyb človeka je len automatickým prechodom z jednej pózy do druhej. Automatizmus myslenia a cítenia je pevne spojený s automatizmom pohybov. Jedno bez druhého nemožno zmeniť.

STOP cvičenie je založené na tom, že na signál učiteľa "STOP" musia žiaci okamžite a bez ohľadu na to, čo práve robia, prerušiť všetky svoje pohyby a zostať nehybne v polohe, v ktorej ich signál zastihol.

Musia zachovať smer svojho pohľadu, výraz tváre, napätie svalov, zastaviť tok myšlienok. Nehybnosť musia udržať do okamihu, kým sa neozve učiteľov ďalší príkaz "POKRAČOVAŤ".

Príkazom STOP je pohyb tela zastavený uprostred prechodu z jednej pózy do druhej. Ocitne sa v pozícii, v akej sa v bežnom živote nikdy nezastaví. V tejto novej pozícii dokáže človek aj myslieť a cítiť novým spôsobom, pozorovať a spoznávať sa novým spôsobom. Týmto sa preruší kruh automatizmu.

Človek si musí uvedomovať sám seba, aby nezmeškal signál STOP, aby zastal okažmite pri jeho zaznení a nedokončil pohyb do obvyklej pózy.


Buď vedomý
Návrat na obsah