Obsah  
 

EAV meranie - SALVIA a testovacie ampule

Po kliknutí na tlačítko EAV meranie sa zobrazí nasledovná obrazovka:

 

 

Obrazovka je rozdelená na tri okná - okno testovacích ampúl, okno preparátov a okno virtuálnej misky prístroja SALVIA.

 

Okno virtuálnej misky prístroja SALVIA - pri evidovaní EAV merania môžete postupovať dvomi spôsobmi: 

- pri prvom spôsobe nemusíte používať virtuálnu misku prístroja a teda voľbu Používať pre vkladanie odpovedí prístroja virtuálnu misku necháte nezaškrtnutú. Tento spôsob je určený pre tých, ktorý pri meraní vkladajú do prístroja vždy len jednu ampulu alebo jeden preparát. To znamená, že keď vytestujete napr. kladnú odpoveď prístroja na ampulu "IL pečeň", stačí keď na názov tejto ampuly dvojkliknete myšou, alebo stlačíte Enter a do konzultácie sa automaticky zaeviduje EAV meranie s testovanou ampulou. To iste platí aj o testovaní preparátov

- druhý spôsob je určený pre tých, ktorý využívajú kombináciu viacerých ampúl v miske prístroja, napr. "IL pečeň" + "vírusová záťaž" + "preparát Antivir". V tom prípade je potrebné používať virtuálnu misku, pričom jednotlivé testovacie ampule sa budú vkladať najskôr do tejto virtuálnej misky a až potom kliknutím na tlačítko Zaeviduj obsah misky sa vloží zápis do konzultácie, ktorý bude obsahovať ampule aj preparáty z virtuálnej misky. Po zaevidovaní sa obsah misky automaticky vymaže. Z misky však možno mazať aj jednotlivé položky tlačítkom Vymaž položku z misky, prípadne celý obsah tlačítkom  Vymaž obsah misky.

 

Pokročilé meranie

Od verzie 8 pribudla možnosť pokročilej evidencie merania. Táto umožňuje evidovať v špeciálnej tabuľke všetky merania, teda aj tie s odpoveďou prístroja NIE. Navyše ku každému meraniu môžete evidovať nameranú hodnotu prístrojom SALVIA a vlastnú poznámku. Po prepnutí na pokročilú evidenciu voľbou vpravo hore na paneli virtuálnej misky sa okno programu zmení nasledovne:

 

 

Pri pokročilom meraní sa virtuálna miska prístroja používa vždy. Do poznámky si môžete napísať akýkoľvek text, obsahujúci nejaké pre vás dôležité informácie. Nameranú hodnotu zadáte jednoducho tak, že posúvate kurzorom myši po stupnici na obrázku, kým v dolnej časti obrázka prístroja neuvidíte hodnotu nameranú SALVIOU. Túto hodnotu vyberiete kliknutím ľavým tlačidlom myši, čím číslice hodnoty sčernejú a hodnota sa už nebude pohybom myši meniť - bude "zamknutá". Kedykoľvek môžete hodnotu "odomknúť" a zmeniť kliknutím na obrázok prístroja - číslice hodnoty zošednú a budú sa meniť na základe pohybu kurzoru myši po stupnici. 

Pre evidovanie dvoch rôznych odpovedí prístroja SALVIA, teda odpovede áno alebo odpovede nie, slúžia dve tlačidlá. Tlačidlo Odpoveď ÁNO slúži na zaevidovanie merania jednak do konzultácie (tak ako pri základnom meraní), ako aj do špeciálnej tabuľky meraní prístrojom SALVIA. Tlačidlo Odpoveď NIE slúži na zaevidovanie merania len do špeciálnej tabuľky. Odpovede NIE prístroja SALVIA sa do konzultácie neevidujú. Po zaevidovaní merania tlačidlom áno alebo nie sa obsah virtuálnej misky vymaže, odomkne sa nameraná hodnota a inkrementuje sa počítadlo meraní Meranie.

Ak necháte zaškrtnutú voľbu evidovať nameranú hodnotu, program Vás upozorní, keď sa budete snažiť zaevidovať meranie bez zadanej nameranej hodnoty.

 

Tlačidlom Zoznam meraní sa otvorí okno so zoznamom nameraných hodnôt:

 

 

Odpovede NIE sú pre jednoduchšiu orientáciu farebne odlíšené. Voľbou Dátum konzultácie si môžete zobraziť merania z predchádzajúcich návštev pacienta, pokiaľ ste ich samozrejme evidovali "pokročilým meraním". V aktuálne zobrazenom zozname môžete vyhľadávať, pričom text sa vyhľadáva v meraných záťažiach, obsahu misky a v poznámke.

Tlačidlo Vymazať slúži na vymazanie označeného merania, ak ste ho napríklad zaevidovali nesprávne. Ak je odpoveď mazaného merania ÁNO, vymaže sa automaticky aj z konzultácie. Ak ste pri evidencii zadali nesprávne alebo nezadali vôbec len hodnotu alebo poznámku, môžete ich opraviť pomocou tlačidla Upraviť.

 

Okno testovacích ampúl - slúži na prácu s testovacími ampulami. V zozname je vždy zobrazená len jedna testovacia sada, ktorú vyberáte voľbou v hornej časti okna. Ampulu môžete vybrať jednoduchým zadaním jej čísla v rámci testovacej sady. Teda ak napíšete na klávesnici 0 a 9, program sa automaticky nastaví na ampulu s číslom 9 v rámci sady. Pokiaľ chcete vyhľadať ampulu v rámci všetkých sád, do okna pre vyhľadávanie napíšete názov ampuly bez čísla, napr. "IL pečeň". Po kliknutí na tlačítko Hľadaj sa program nastaví na požadovanú ampulu.

Ak potrebujete upraviť zoznam testovacích ampúl, kliknite na tlačítko Uprav zoznam. Zobrazí sa nasledovné okno:

 

 

V tomto okne môžete ku každej ampule priradiť preparáty, ktoré sa odporučia, ak bola ampula vytestovaná. Ak potrebujete zmeniť  texty v poli pravdepodobná príčina, fytoterapia, strava, poznámka a diagnóza, kliknite na tlačítko Upraviť. Úpravy urobte v nasledovnom okne:

 

 

 

Pokiaľ potrebujete pridať ďalšie testovacie ampule, urobte tak pomocou tlačítka Pridať. Názov testovacej sady musí začínať reťazcom  TEST SET za ktorým je medzera a označenie sady.

Testovacie ampule možno zo zoznamu vymazať tlačítkom Vymazať.

 

Ovládanie je podobné ako pri úprave fyzických a psychických príznakoch, prípadne diagnózach. 

 

Okno preparátov  - obsahuje zoznam všetkých preparátov. Výber zobrazenia môžete robiť výberom názvu preparátovej rady v hornej často okna. Dvojklikom myšou na preparát, alebo stlačením Enter sa preparát vloží buď priamo do konzultácie, alebo do virtuálnej misky. Pokiaľ chcete robiť nejaké úpravy v zozname preparátov, kliknite na tlačítko Uprav zoznam. O zozname preparátov sa dočítate ďalej.

 

Od verzie 4 umožňuje program Dr.Alter import nameraných záťaží z programu EAM pre Windows. Viac sa dočítate v návode k tejto funkcii.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286