Obsah  
 

Import nameraných záťaží z programu EAM pre Windows

Pre tých používateľov programu Dr.Alter, ktorý využívajú EAV diagnostiku prístrojom SALVIA a programom EAM od firmy Joalis, prinášame od verzie 4 možnosť pohodlného a rýchleho importu nameraných záťaží z programu EAM do programu Dr.Alter.

 

Keď v programe EAM ukončíte meranie, kliknite na tlačidlo Uložiť ako v pravom dolnom rohu a zvoľte umiestnenie súboru "zateze.txt"  (najjednoduchšie je uložiť si ho na pracovnú plochu).

 

 

Prepnite sa do programu Dr.Alter. Po kliknutí na tlačidlo Import nameraných záťaží z programu EAMW v hlavnom okne EAV merania sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

Kliknutím na štvorcové tlačidlo s tromi bodkami vyberiete súbor "zateze.txt", ktorý ste umiestnili napr. na spomínanú pracovnú plochu. Teraz kliknite na tlačidlo Načítať obsah súboru. Do tabuľky sa zapíšu namerané záťaže a ak sú pre jednotlivé záťaže definované pravidlá importu (vzťah záťaž z EAM : ampula z Dr.Alter), tak sa k záťažiam doplnia aj názvy ampúl, z ktorých sa pri zápise do konzultácie použijú texty z polí Príčina, Fytoterapia, Strava a Poznámka. Tie záťaže, ktoré nemajú priradenú ampulu, budú do konzultácie zapísané bez vyplnenia vyššie uvedených polí. Po načítaní obsahu súboru bude okno vyzerať nasledovne: 

 

 

Znamienko + pred menom záťaže signalizuje že patrí k predchádzajúcej záťaži, t.j. že boli pri meraní spolu v aktívnej oblasti. Do konzultácie sa zapíšu ako jeden riadok.

Ak sa objaví záťaž bez priradenej ampuly, znamená to, že v pravidlách importu ešte nie je táto dvojica vložená. Kliknite myšou na miesto, kde chýba názov ampule a stlačte na klávesnici Enter. Zobrazí sa editovacie pole so zoznamom názvov ampúl. Ampulu môžete vybrať zo zoznamu, alebo začnite písať jej názov, ktorý program automaticky doplní. Ďalším stlačením Enter sa ampula zapíše do tabuľky aj do pravidiel importu, čo znamená, že ak sa pri ďalšom importe vyskytne znovu táto záťaž, už k nej bude priradená  vami zadaná ampula.

Ampulu k záťaži môžete vybrať aj z okna zoznamu ampúl kliknutím na tlačidlo Vložiť ampulu zo zoznamu.

 

Vymazať riadok - vymaže riadok z tabuľky, záťaž nebude zapísaná do konzultácie. Zo zoznamu pravidiel sa pravidlo nevymaže.

Vymazať ampulu - pre vybranú záťaž vymaže názov ampule a zároveň vymaže toto pravidlo zo zoznamu pravidiel.

 

Iný spôsob dopĺňania pravidiel pre import je s použitím tabuľky pravidiel pre import, ktorú zobrazíte kliknutím na tlačidlo Zobraziť pravidlá importu.

 

 

Tento spôsob ale nie je tak spoľahlivý ako vyššie popísaný, nakoľko pri zadávaní mena záťaže môžete urobiť preklep a pravidlo bude nefunkčné. 

Význam jednotlivých tlačidiel je zrejmý z ich názvov.

 

Dvojklikom ľavým tlačidlom myši alebo stlačením Enter na riadku s pravidlom sa texty prekopírujú do dolných polí pre pridávanie pravidla. Tu môžete zmeniť texty a pravidlo opäť zapísať kliknutím na Pridať pravidlo.

 

Upozornenie: Pokiaľ k niektorej záťaži nedokážete nájsť zodpovedajúcu ampulu, môžete si vytvoriť v zozname ampúl vlastnú testovaciu sadu napr. s názvom TEST SET X, do ktorej pridáte všetky ampule vrátane ich popisov, ktoré budú použité len pre import záťaží z programu EAM.

Pokiaľ je niektorý riadok v tabuľke zoznamu pravidiel vypísaný červenou farbou, znamená to, že uvedená ampula sa nenachádza v zozname ampúl.

 

Vlastný zápis naimportovaných nameraných záťaží z programu EAM do konzultácie urobíte kliknutím na tlačidlo Zapísať do konzultácie. Z priebehu zápisu sa vytvára log, ktorý zachytí prípadné chyby. 

 

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286