Obsah  
 

EAV meranie - SUPERTRONIC

Ak máte zakúpený modul EAV SUPERTRONIC po kliknutí na tlačítko EAV meranie sa zobrazí nasledovná obrazovka:

 

 

V ľavej časti sa zobrazuje zoznam meracích  bodov. V zozname sa nachádza 181 meracích bodov. Nové body možno pridávať, existujúce editovať prípadne vymazať.

Meracie body sú rozdelené do dvoch skupín:

- meracie body pre základné meranie (pre poradcov)

- meracie body pre pokročilé meranie (pre lekárov alebo poradcov so skúsenosťami)

Používateľ programu môže meracie body medzi týmito dvomi skupinami ľubovoľne presúvať

 

Zobrazenie meracích bodov v zozname môžeme ovplyvniť dvomi voľbami:

 

Meranie - táto voľba sa nachádza vľavo dole. Pri voľbe typu merania základné sa v zozname zobrazia len meracie body zo skupiny základné meranie. Pri voľbe typu merania pokročilé sa zobrazia všetky meracie body, teda obidve skupiny bodov.

 

Meridián - táto voľba sa nachádza vľavo hore a môžete pomocou nej vybrať zobrazenie meracích bodov nachádzajúcich sa na jednom z 20 meridiánov, prípadne všetkých meracích bodov na všetkých meridiánoch.

 

Nasledujúci obrázok ukazuje, ako sa zmení zoznam meracích bodov, keď vyberiete meridián žalúdka a typ merania pokročilé.

 

 

 

Pre každý merací bod sú zobrazené tri editovacie polia:

Ľavá - pre zadanie hodnoty nameranej na ľavej ruke/nohe

Pravá - pre zadanie hodnoty nameranej na pravej ruke/nohe

Preparát - pre zadanie názvu preparátu. Pri zadávaní názvu preparátu postupujte tak, že dvojklikom myšou  na poli preparát sa zobrazí zoznam preparátov a z neho vyberiete vytestovaný preparát. Zoznam preparátov sa zobrazí aj stlačením klávesu Insert keď sa kurzor nachádza v poli preparát. 

Medzi jednotlivými poliami pre zadávanie hodnôt sa pohybujete stláčaním klávesu Tab, alebo kliknutím myši na konkrétnom poli.

Pokiaľ stlačíte klávesu Enter, označí sa celý riadok a pomocou šípok hore a dole sa môžete pohybovať po zozname meracích bodov. Opätovným stlačením Enter sa zobrazí kurzor a môžete znovu zadávať údaje.

 

Poznámka: Preparát nie je potrebné vypĺňať pre každý merací bod. Rovnako nemusíte robiť meranie na oboch stranách, pokiaľ sú body rozmiestnené symetricky. A takisto nie je potrebné vypĺňať hodnoty pre všetky body. Záleží len na terapeutovi, ktoré body premeria.

 

Vedľa polí pre zadávanie nameraných hodnôt pre jednotlivé meracie body sa nachádzajú imitácie LED diód - malých žiaroviek, ktoré vytvárajú meraciu stupnicu na prístroji SUPERTRONIC. Podľa toho, akú hodnotu zapíšete, "rozsvieti" sa príslušná LED dióda v rovnakej farbe ( červenej, žltej, zelenej), ako bola posledná svietiaca LED dióda na prístroji. Táto farebná signalizácia uľahčí orientáciu v nameraných hodnotách. Jednotlivé farby majú nasledovný význam:

zelená - normálny stav, zdravie, harmónia

žltá - mierna disharmónia nedostatok/prebytok

červená - disharmónia nedostatok/prebytok

Nakoľko jednotlivé generácie prístrojov SUPERTRONIC majú rôzny rozsah meracej stupnice, treba vo voľbe Prístroj vybrať ten správny typ prístroja.

 

Obrázok s umiestnením meracieho bodu

V pravej časti sa nachádza obrázok ruky alebo nohy s umiestnením meracieho bodu. Obrázok sa aktualizuje podľa toho, v ktorom poli pre zadávanie hodnôt sa nachádza kurzor (ktorú hodnotu práve zadávate). Ak napr. meriate a zadávate hodnotu pre KMB (kontrólny merací bod) žalúdka na pravej strane, zobrazí sa pravý priehlavok nohy s umiestnením meracieho bodu. Ak meriate KMB hrubého čreva na ľavej strane, zobrazí sa chrbát ľavej ruky rovnako s vyznačením umiestnenia meracieho bodu. Je to veľká pomôcka, nakoľko nemusíte listovať v manuáli k SUPERTRONIC-u, aby ste zistili, kde sa ten-ktorý bod nachádza.

Ak merací bod nie je symetrický, teda nachádza sa len na jednej ruke/nohe, pole pre zadanie hodnoty merania na druhej strane obsahuje dve pomlčky  --  a nie je možné do neho hodnotu zapísať.

 

Dátum

Pomocou tejto voľby môžete zobraziť namerané hodnoty z predchádzajúcich konzultácií. 

 

História nameraných hodnôt

Vedľa poľa pre zadanie preparátu je umiestnené malé tlačítko so symbolom grafu. Keď naň kliknete myšou, zobrazí sa okno s tabuľkou a grafom nameraných hodnôt pre konkrétny bod.

 

 

V hornej časti okna je zobrazené meno meracieho bodu a názov meridiánu, na ktorom sa bod nachádza. 

V ľavej časti okna je zoznam všetkých uskutočnených meraní na tomto bode pre konkrétneho klienta. Pre každé meranie je uvedený dátum, hodnoty namerané na ľavej a pravej strane (nemusia byť vyplnené na obidvoch stranách) a názov vytestovaného preparátu. 

V pravej časti je zobrazený graf nameraných hodnôt. Meranie na ľavej ruke/nohe je zobrazené červenou farbou, na pravej zelenou farbou.

V dolnej časti okna sú zobrazené informácie k danému meraciemu bodu. Pravdepodobná príčina obsahuje orgán/orgány, ktorých postihnutie signalizuje nízka nameraná hodnota. Poznámka slúži na vloženie ľubovoľného textu k meraciemu bodu.

 

Tlačítka a ich funkcie

 

Zapísať meranie do konzultácie - slúži na zápis nameraných hodnôt pod hranicou zadanou voľbou "Do konzultácie zapísať hodnoty <"  do konzultácie. Napríklad nameráme pre KMB hrubého čreva hodnoty 30 a 25. Nakoľko sú namerané hodnoty nižšie ako 50 (hodnota zadaná vo voľbe  "Do konzultácie zapísať hodnoty < 50"), bude do konzultácie zapísaná položka EAV merania 

EAV: {KMB hrubého čreva (L=30) (P=25)}

Podobným spôsobom budú zapísané do konzultácie všetky body, ktoré majú aspoň jednu hodnotu nižšiu ako je zvolená hranica. Pokiaľ je pri bode uvedený aj preparát, bude zaevidovaný a zapísaný do záverečného odporúčania a zoznamu odporúčaných preparátov.

 

Vynulovať namerané hodnoty - kliknutím na toto tlačítko sa vymažú zadané namerané hodnoty len pre zobrazené meracie body. Ak požadujete vymazať hodnoty pre všetky meracie body, nie len tie momentálne zobrazené, vo voľbe Meridián zvoľte Všetky a vo voľbe Meranie vyberte pokročilé. Potom kliknite na Vynulovať. Mazanie sa týka len aktuálne zadávaných hodnôt, nie histórie.

Pri používaní tohoto tlačítka buďte opatrný.

 

Upraviť zoznam meracích bodov - slúži na zmenu údajov o meracích bodoch, vrátane obrázka s umiestnením bodu. Kliknutím na toto tlačítko sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

Zobrazenie bodov v zozname si môžete triediť podľa umiestnenia na meridiáne voľbou Meridián

Pokiaľ potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname meracích bodov, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačítko Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny", počítač nič nenájde.

 

V tomto okne sa nedajú meniť údaje o meracích bodoch. Ak chcete niektorý bod zmeniť, označte ho a kliknite na tlačítko Upraviť. Zobrazí sa nasledovné editovacie okno. 

 

 

 

Názov meracieho bodu - zadajte názov bodu

Umiestnenie bodu na meridiáne - vyberte meridián, na ktorom sa bod nachádza

Meranie - vyberte skupinu, do ktorej bude merací bod patriť

Pravdepodobná príčina - zoznam orgánov, ktoré sú charakterizované týmto meracím bodom. Zoznam môže byť doplnený ľubovoľným textom. Pri zápise orgánov používajte vkladanie zo zoznamu Vloženie orgánu a to dvojklikom na orgán prípadne stlačením Enter. Len pri vložení zo zoznamu sa vloží orgán v takom tvare, aby s ním vedel program pracovať. 

Napr. chcete vložiť Pečeň, kliknite myšou niekde do poľa zoznamu, na klávesnici začnite písať postupne písmená p, e, č . Program sa nastaví na pečeň. Stlačte Enter a orgán sa vloží do poľa Pravdepodobná príčina na miesto, kde sa nachádzal kurzor. Orgán bude vložený ako <Pečeň>

Poznámka - ľubovoľná poznámka

Obrázok - vyberte obrázok, na ktorom sa nachádza merací bod (chrbát ruky, dlaň ruky, priehlavok nohy).

Bod sa nachádza na ľavej/pravej strane - v prípade, že sa jedná o symetrický bod, zaškrtnite obidve strany. Ak nie, zaškrtnite len tú stranu, na ktorej sa bod nachádza. 

Bod - na obrázku kliknite PRAVÝM tlačítkom myši. Tým umiestnite merací bod. Pokiaľ ste ho neumiestnili podľa vašich predstáv, opakujte klikanie dovtedy, kým nebudete spokojný.

Zmeny zapíšete kliknutím na tlačítko Zapísať.

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286