Obsah  
 

Zoznam laboratórnych hodnôt - pridanie/úprava

Pre pridanie laboratórneho vyšetrenia s hraničnými hodnotami, prípadne pre úpravu textov slúži nasledovné dialógové okno

 

 

Skupinu a Materiál môžete vybrať z už existujúcich textov, alebo môžete zadať nový názov. Vypĺňanie ostatných polí je zrejmé z ich názvov.

Pri vkladaní orgánu do príčiny využite tlačidlá Orgán.

 

Ku každému vyšetreniu je potrebné vložiť aspoň jednu hraničnú hodnotu. Slúži na to tlačidlo Pridať. Po kliknutí naň sa zobrazí dialógové okno

 

 

Pokiaľ chcete vložiť hraničné hodnoty nezávislé na veku, nechajte na paneli Vek predvyplnené hodnoty od 0 do 150 rokov. Ak chcete vložiť vek v týždňoch alebo mesiacoch, dvoklikom ľavým tlačidlom myši na poli pre vek sa zobrazí malé okno, ktoré zautomatizuje prepočet týždňov alebo mesiacov na roky.

 

 

Ak napríklad chcete zadať hraničné hodnoty od narodenia po 6 týždňov, v poli od (>=) necháte 0, na pole do (<) dvojkliknete ľavým tlačidlom myši a zobrazené zelené okno  vyplníte tak, ako je vidieť na obrázku. Po kliknutí na tlačidlo prepočítať, alebo po stlačení Enter sa zadaná hodnota automaticky prepočíta a do pola do sa zapíše hodnota v tomto prípade 0,115.

Môžete zadať hraničné hodnoty až pre dve jednotky. Ak už sú jednotky v zozname, vyberte ich, ak nie, napíšte ich do pola jednotky. 

Pri zadávaní hodnôt pre mužov sa údaje automaticky kopírujú do polí pre ženy. Je to kvôli urýchleniu zadávania v prípade, že sú hodnoty nezávislé na pohlaví. Ak sú pre ženy určené iné hraničné hodnoty, jednoducho ich prepíšte.

Kliknutím na tlačidlo Zapísať sa hodnoty zapíšu k vyšetreniu. 

Ak zadávate hraničné hodnoty závislé na veku, pri ďalšom kliknutí na tlačidlo Pridať sa do pola od pre vek automaticky vyplní posledná hodnota do

Dbajte na to, aby ste pokryli hraničnými hodnotami celý rozsah veku od 0 do 150 rokov !

Na úpravu už zadaných hraničných hodnôt použite tlačidlo Upraviť. Na vymazanie jedného riadku hraničných hodnôt použite tlačidlo Vymazať.

 

Po zadaní všetkých hraničných hodnôt kliknite na tlačidlo Zapísať v ľavom dolnom rohu okna Úprava laboratórnej hodnoty.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286