Obsah  
 

Editor IRIS diagnostických máp

Program Dr. Alter už obsahuje niekoľko preddefinovaných IRIS diagnostických máp od autorov  B.Jensen, F.Navrátil, N.Bos, J.S.Velchover, J.Colton. Ďalšie mapy si môže užívateľ pridávať pomocou zabudovaného výkonného editora IRIS diagnostických máp.

Okno editora IRIS máp je zobrazené na obrázku:

 

 

Mapa - názov mapy. Používateľ si môže vybrať, sektory ktorej mapy chce editovať/pridávať.

 

Nový sektor (oblasť) diagnostickej IRIS mapy pridáte tak, že kliknete na tlačidlo Pridať. Okno editora sa zmení nasledovne

 

 

Vľavo dole je nakreslená dúhovka s orientačnými červenými čiarami predstavujúcimi hodiny na ciferníku. Na tejto dúhovke sa Vám priebežne pri zadávaní parametrov oblasti bude oblasť zobrazovať, pokiaľ bude zaškrtávacie políčko pri obrázku zaškrtnuté.

 

Názov mapy - vyplní sa automaticky podľa toho, ktorú mapu upravujete. Ak chcete začať vytvárať novú mapu, napíšte nový názov mapy. Pri ďalších sektoroch tejto mapy už  nebudete musieť názov zadávať, bude sa vypĺňať automaticky.

Pravá/ľavá dúhovka - voľba PRAVA alebo LAVA určuje, na ktorej dúhovke sa sektor nachádza

Pohlavie - MUZ pre muža, ZENA pre ženu a UNI pre obidva pohlavia

Index (kľúčové slovo) - slovo (najčastejšie názov orgánu) ktoré vyjadruje vzťah k špecifickým symptómom. V okne diagnostiky kliknutie na sektor na dúhovkovej mape spôsobí otvorenie okna zo zoznamom špecifických  IRIS symptómov, ktoré majú rovnaký index ako tento sektor. Inak povedané, index (kľúčové slovo) je väzba medzi sektorom na dúhovke a špecifickými symptómami prislúchajúcimi  k sektoru.

Tvar sektoru - program podporuje 3 typy sektorov - kruhovú výseč, kruh a obdĺžnik. Ku každému zvolenému typu sa zobrazí malý "help obrázok", vysvetľujúci jednotlivé parametre

R1,R2,R3,A1,A2,A3 - parametre oblasti s významom podľa "help obrázka"

R zrenice, R venca, R dúhovky - parametre, ktoré sú pre všetky položku (sektory) jednej mapy rovnaké. Zadávajú sa raz pri vkladaní prvého sektoru novej mapy. Potom ich už program dopĺňa automaticky. Jedná sa o definíciu polomerov zrenice, dúhovkového venca (na obrázku je to tmavšie modrá oblasť okolo zrenice) a a dúhovky. 

Mapa sa vkladá zvyčajne z nejakej papierovej predlohy. Na nej zmeriate pravítkom tieto rozmery a zadáte ich do programu v takej mierke, aby sa polomer dúhovky pohyboval niekde medzi 500 a 1000. 

Príklad: na predlohe zmeriate polomer dúhovky 7,8cm, čo je 78 mm. Aby bola splnená vyššie uvedená požiadavka a aby bolo meranie jednoduché, budeme každý nameraný rozmer násobiť 10. Zrenica na predlohe má polomer 16mm, vložíme 160, veniec má 36,5mm, vložíme 365, dúhovka má 78 mm, vložíme 780. Všetky parametre R1, R2 a R3 potom budeme tiež násobiť touto konštantou. Napr. na obrázku uvedený sektor pečene má vnútorný polomer R1 na predlohe 45mm, vložíme 450, vonkajší polomer R2 78mm, vložíme 780.

 

Príčina - orgán/tkanivo/systém, ktorý súvisí s týmto sektorom (oblasťou) dúhovky

Poznámka - ľubovoľná poznámka 

Kresliť - určuje, či sa budú okraje sektoru kresliť alebo nie

 

Upozornenie:

Pri vykreslovaní mapy na dúhovku sa postupuje tak, že najskôr sú kreslené tie sektory, ktoré sa nachádzajú v zozname na konci a posledné sú kreslené sektory, ktoré sú na začiatku zoznamu. Teda postupuje sa od konca k začiatku. 

Pri pohybe myšou nad mapou sa zobrazuje modrý prúžok s textom, ktorý je uvedený v príčine sektoru, nad ktorým sa myš nachádza. Pri vyhodnocovaní, o ktorý sektor sa jedná sa postupuje opačne, teda od začiatku ku koncu zoznamu sektorov.

 

Zapísať - po kliknutí na toto tlačidlo sa pridávaný sektor vloží do zoznamu sektorov nad pozíciu kurzora !!!

 

Význam ďalších tlačidiel editora:

Upraviť - zmena parametrov sektora

Vymazať - vymazanie sektora

Vytvoriť kópiu - pridávanie nového sektora, pričom sa jeho parametre predvyplnia zo sektoru, na ktorom je v zozname sektorov nastavený kurzor. Táto funkcia urýchli prácu napr. pri vkladaní sektorov ležiacich vedľa seba. Užívateľ len zmení uhly, index a príčinu a zapíše nový sektor

Vytvoriť zrkadlo - pridávanie nového sektora na druhú dúhovku. Sektory väčšiny orgánov sú umiestnené na obidvoch dúhovkách zrkadlovo. Toto tlačidlo urýchli vkladanie sektorov na druhú dúhovku. Napr. po vložení sektoru štítnej žľazy na pravej dúhovke stačí nastaviť kurzor na tento sektor v zozname a kliknúť na tlačidlo Vytvoriť zrkadlo. Program automaticky upraví všetky potrebné parametre tak, že takto vytvorený nový sektor stačí už len zapísať

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286