Obsah  
 

Diár - pripomenutie návštevy mailom

Objednaným klientom môžete poslať mail s pripomenutím termínu návštevy. Obslužné okno otvoríte kliknutím na tlačidlo Poslať mailom pripomenutie návštevy v okne diára .

 

 

Program automaticky vytvorí zoznam naplánovaných návštev, ktoré spadajú do určeného termínu od - do. Všeobecné udalosti v zozname uvedené nie sú. V stĺpci Poslať sú hodnoty False (nepravda)  alebo True (pravda). Pre riadky, kde je uvedene True, bude pripomienkový mail poslaný, pre False nie. 

Ak už bola niektorá udalosť pripomenutá mailom, voľba poslať sa automaticky nastaví na False (neposielať). Ak sa však od posledného pripomenutia zmenil termín návštevy tejto udalosti, program ju považuje ako ešte nepripomenutú a voľbu poslať nastaví na True. Máte však pre každú udalosť možnosť túto voľbu meniť a to tak, že kliknete do stĺpca Poslať príslušného riadku, zobrazí sa zaškrtávacie políčko, ktoré zaškrtnete/odškrtnete.

 

Pokiaľ nemáte pre klienta v adresári uvedený e-mail, hodnota Poslať sa nastaví na False, nakoľko sa mail nedá odoslať. 

Stĺpec Už poslané informuje o tom, či už bol mail pre danú osobu poslaný. Ak áno, v tomto stĺpci bude zobrazený dátum a čas odoslania mailu.

 

 V pravej dolnej časti okna je panel pre nastavenie parametrov potrebných pre pripojenie na poštový server a odoslanie mailu.

Tieto informácie nájdete na podkladoch od vášho poskytovateľa Internetu (bez ich korektného zadania nie je možné maily odosielať:

Adresa SMTP servera - (servera pre odosielanú poštu) býva zvyčajne vo forme smtp.nazovposkytovatela.sk, kde nazovposkytovatela môže byt napr. stonline, slovanet, ... . 

Port SMTP servera - len v špeciálnych prípadoch je iný ako 25, takže nie je potrebné túto hodnotu meniť.

Autentifikácia - niektorí poskytovatelia sa bránia proti zneužitiu svojich mailových serverov na účely rozposielania reklamných mailov tak, že sa vyžaduje zadanie mena a hesla. Pokiaľ je to aj váš prípad, zaškrtnite túto voľbu a zadajte Meno a Heslo.

 

V ľavej dolnej časti sú textové polia, pomocou ktorých vytvárate text mailu a jeho hlavičku:

E-mailová adresa odosielateľa - sem napíšete vašu e-mailovú adresu, napr:  jano@stonline.sk

Poslať skrytú kópiu na adresu odosielateľa - pokiaľ si chcete vo svojom poštovom programe evidovať, komu a s akým znením ste mail z programu Dr.Alter poslali, zaškrtnite túto voľbu a každý odoslaný mail príde zároveň na vašu adresu, uvedenú v poli E-mailová adresa odosielateľa. Dr.Alter evidenciu odoslaných mailov nerobí, eviduje len dátum a čas pripomenutia konkrétnej udalosti.

Predmet správy - význam vyplýva z názvu

Ďalšie parametre už vytvárajú textovú časť správy. Prosím nepoužívajte diakritiku, vyhnete sa tým problémom s nesprávnym zobrazením u príjemcu správy. Nepísaná zásada pri mailovej komunikácii je NEPOUŽÍVAŤ DIAKRITIKU !!!

Oslovenie žena/muž - vyberie sa automaticky podľa pohlavia zadaného v adresári. Ak vám nevyhovuje predvolený text, môžete si ho zmeniť, napr. na Vazena sudruzka, čo začína byť pomaly zase aktuálne

Úvodná časť - je to text pod oslovením a nad dátumom a časom

Záverečná časť - je to text pod dátumom a časom

Podpis - kontaktné údaje na vás, adresa a telefón uvedené na konci mailu

 

Vlastné odoslanie spustíte kliknutím na tlačidlo Odoslať mailové správy.. Pokiaľ sa nezobrazí chybové hlásenie, malo by byť odoslanie úspešné. Presvedčíte sa o tom v stĺpci Stav v zozname udalostí. 

Po odoslaní môže okno vyzerať nasledovne:

 

 

Stĺpec Už poslané obsahuje dátum a čas odoslanej mailovej pripomienky, stĺpec Poslať sa zmení pri všetkých odoslaných na False a v stĺpci Stav je indikovaná úspešnosť O.K. alebo neúspešnosť CHYBA odoslania toho ktorého mailu.

 

V prípade, že budete znovu posielať pripomienky, tie udalosti, ktoré už pripomenuté boli sa už odosielať nebudú. Len v prípade, ak zmeníte manuálne hodnotu v stĺpci Poslať na True, odošle sa znovu.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286