Obsah  
 

Update programu na vyššiu verziu

Približne raz za rok bude uvoľnená nová verzia programu so zásadnými doplnkami a vylepšeniami. Update zo staršej verzie na novú je platený a pozostáva z nahradenia programového súboru novým a z doplnenia údajov (nových symptómov, diagnóz,...) do databázy. Nové funkcie programu sa sprístupnia až po update licenčného kľúča. Na obrázku nižšie môžete v tabuľke licenčný kľúč vidieť položku "Kľúč pre verziu programu: 4.XX.XXX". To znamená, že napriek tomu, že by ste si nainštalovali verziu programu 5, 6 alebo 7, nové funkcie prístupné mať nebudete.

 

Najskôr je teda potrebné vykonať update kľúča na vyššiu verziu. Dosiahnete to objednaním si Update u autora programu. Na dobierku vám bude zaslané CD, ktoré bude obsahovať jednak inštaláciu Update a súčasne aj súbor pre update kľúča. 

 

 

 

Update licenčného kľúča:

Vložte CD s update do mechaniky. Zobrazí sa okno pre inštaláciu update. Zatvorte ho.

Spustite program Dr.Alter tak ako ho obvykle spúšťate a kliknite na okrúhle tlačidlo s malým písmenom i v pravom hornom rohu. Po zobrazení okna s informáciami o programe kliknite na tlačidlo Update vedľa nápisu Licenčný kľúč a potvrďte dotaz, ktorý sa zobrazí. Pomocou dialógového okna pre otvorenie súboru otvorte súbor ALTERKEYxxxxx.AKU (xxxxx je sériové číslo vášho kľúča), ktorý je umiestnený v hlavnom adresári CD. Program automaticky urobí update kľúča a zobrazí nové údaje. Položka "Kľúč pre verziu programu:" by už mala ukazovať aktualizované číslo verzie.

Teraz ukončite program Dr. Alter !

 

Upgrade programu:

Vysuňte a znovu zasuňte inštalačné CD update. Spustí sa sprievodca procesom update. Kliknutím na tlačidlo Update sa spustí inštalátor. Klikaním na tlačidlo Pokračovať a nakoniec Inštalovať nainštalujete novú verziu programu, nový manuál, nové obrázky,... V tomto kroku sa údaje v databáze nebudú ani meniť, ani dopĺňať. Budú len pripravené súbory pre tento úkon.

 

Update databázy:

Pod update databázy rozumieme dopĺňanie nových záznamov, prípadne zmenu jednotlivých záznamov v tabuľkách databázy. Nejedná sa však o zmenu tabuliek, kde sa nachádzajú informácie o klientoch a konzultáciách. Ide o doplnenie diagnóz, symptómov, bylín, minerálov, vitamínov, preparátov,... Pred update sa automaticky urobí záloha dát, pokiaľ sa nerozhodnete inak.

Keď teraz spustíte program Dr.Alter, zobrazí sa nasledovný dotaz:

 

 

Update databázy môže byť časovo náročná záležitosť, ak si zvolíte režim, pri ktorom budete schvaľovať / odmietať doplnenie/zmenu všetkých položiek jednotlivých tabuliek databázy. Preto je update navrhnutý tak, aby ste ho mohli robiť aj na niekoľko krát, vždy po častiach, podľa toho, koľko času budete mať. Automatický režim update však zaberie menej ako minútu. O jednotlivých režimoch sa dočítate ďalej.

Ak momentálne nechcete previesť update, kliknite na Nie. Program sa vás ešte raz opýta, či plánujete robiť update neskôr, alebo či ho nebudete robiť vôbec. Ak update nebudete robiť, môžete súbory preň pripravené vymazať a program sa vás už na update dotazovať nebude.

Pokiaľ ste sa rozhodli urobiť update, kliknite na Áno. Zobrazí sa nasledovné okno:

 

 

Vľavo hore je zoznam tabuliek, ktorých update sa má previesť. Pokiaľ niektorú tabuľku nechcete aktualizovať, zrušte k nej prislúchajúce zaškrtnutie. 

Poznámka: Aj keď nemáte EAV modul, nechajte prosím aktualizovať aj tabuľky AMPULE (Salvia) a tabuľku SUPERTRONIC.

 

Vpravo hore je povolenie/zakázanie update tabuliek priradenia preparátov. Túto voľbu je vhodné zaškrtnúť, aby sa k novo doplneným preparátom, alebo k už existujúcim preparátom doplnili ich vzťahy s orgánmi, diagnózami, symptómami.

V strede je povolenie/zakázanie update tabuliek pre analýzy. Odporúčame zaškrtnúť, aby sa doplnili všetky tabuľky, ktoré sa využívajú pri analýzach.

Pod ňou je povolenie/zakázanie update zoznamov definícii bodov. Túto voľbu je rovnako vhodné zaškrtnúť, pretože na niektorých obrázkoch fyzických príznakov pribudli ďalšie body.

 

V dolnej časti je voľba režimu update. V ďalšom texte nájdete vysvetlenie k jednotlivým režimom. 

- režim Automatická náhrada všetkých odlišných záznamov záznamami novej verzie - pri tomto režime vás program nebude zaťažovať potvrdzovaním, ale automaticky doplní chýbajúce záznamy a nahradí tie pôvodné záznamy, ktoré boli v novej verzii zmenené. Tento typ update je vhodný pre tých, ktorí v programe Dr.Alter nerobili žiadne úpravy, teda napr. nemenili texty v zoznamoch diagnóz, symptómov, orgánov,... 

- režim Potvrdenie pri náhrade užívateľom menených záznamov - odporúčaný režim - pri tejto voľbe si bude program žiadať potvrdenie vždy, keď bude chcieť meniť užívateľom modifikovaný záznam (napr. do diagnózy Anémia ste doplnili text do poľa Strava a v novej verzii je doplnený text napr. do poľa Fytoterapia a modifikovaný text v poli Strava). Program vám dá možnosť vybrať si, ktoré pole nahradíte novými údajmi a ktoré zachováte pôvodné. Spôsob výberu je popísaný v ďalšom texte. Tento typ update je vhodný pre tých, ktorí v programe robili nejaké úpravy a chcú mať kontrolu nad zmenou nimi upravovaných záznamov. 

- režim Potvrdenie každého meneného/dopĺňaného záznamu - plná kontrola procesu - Pri každom dopĺňaní nového alebo pri zmene pôvodného záznamu, nezávisle na tom, či bol užívateľom menený alebo nie, si program vyžiada potvrdenie používateľa. Používateľ má takto plnú kontrolu nad procesom update. Tento typ update je vhodný pre tých, ktorí v programe robili veľa zmien, prípadne si všetky texty v programe kontrolovali a chcú presne vedieť, čo sa do programu doplní. Tento režim je ale časovo najnáročnejší.

Poznámka: Odporúčame režim - Potvrdenie pri náhrade užívateľom menených záznamov.

 

Pokiaľ ste vybrali režim update, kliknite na tlačidlo Pokračovať. Zobrazí sa nasledovné okno:

 

 

Pokiaľ chcete zmeniť režim update alebo iné parametre, k predchádzajúcej obrazovke sa vrátite kliknutím na Späť.

Update sa spustí kliknutím na Štart. V hornom riadku sa bude zobrazovať názov a popis práve aktualizovanej tabuľky. 

V okne Priebeh update budú zapisované všetky doplnenia a zmeny na jednotlivých tabuľkách. Tento text sa zároveň zapisuje do súboru UPDATELOG.TXT a je možné si ho aj vytlačiť.

 

Keď sa vyžaduje potvrdenie od používateľa okno programu sa zmení nasledovne:

 

 

Na obrázku vyššie je znázornená požiadavka na potvrdenie náhrady rozdielnych polí pre záznam {Dvanástnik} Dvanástnikové vredy. Program našiel rozdiel v troch poliach Fytoterapia, Reflex a Poznamka. Nastavením kurzoru na názvy jednotlivých polí v okne Polia záznamu s rozdielnym obsahom sa v dolných dvoch oknách zobrazí Pôvodný obsah poľa záznamu a Nový obsah poľa záznamu.  Ak sa rozhodnete nahradiť len Fytoterapiu a Reflex, zrušte zaškrtnutie pri názve poľa poznámka a kliknite na tlačidlo Nahradiť označené polia záznamu novými. Ak chcete pre niektoré pole skombinovať pôvodný obsah s novým obsahom, kliknite na žlté tlačidlo Upraviť a v novootvorenom okne vykonajte potrebné úpravy. 

 

 

Zmeny potvrďte kliknutím na tlačidlo Použiť zmeny a následne Nahradiť označené polia záznamu novými.

 

Ak by ste sa rozhodli, že tento záznam chcete ponechať v pôvodnom stave, teda ho nenahrádzať textami novej verzie, kliknite na Ponechať pôvodný záznam.

Program sa posunie na ďalší záznam a takto budete potvrdzovať až kým neprebehne celý update. Ak by ste sa rozhodli, že na dnes už update stačilo, kliknutím na Prerušiť proces update prerušíte. Pri nasledujúcom spustení programu Dr.Alter vám bude znovu ponúknutá možnosť v update pokračovať. Budete pokračovať presne tam, kde ste minule skončili.

 

Po prerušení, alebo úplnom ukončení si môžete pozrieť a vytlačiť záznam z update

 

 

Ak ste si pred procesom update urobili podľa nášho odporúčania zálohu dát, môžete sa kedykoľvek vrátiť k vašim pôvodným záznamom, pokiaľ by ste s priebehom update neboli spokojní, pripadne ak ste zvolili nesprávny režim a program vám nahradil aj tie texty, ktoré ste si zmenili a chceli ponechať. Ak však zvolíte druhý (odporúčaný) režim, nemalo by k ničomu takémuto dôjsť.

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286