Obsah  
 

Lunárny kalendár

Mesiac (Luna) má na ľudský organizmus nezanedbateľný vplyv. Program Dr.Alter umožní tento vplyv využiť pre čo najefektívnejšiu terapiu. Lunárny kalendár integrovaný v programe je plne užívateľsky konfigurovateľný, presný a prehľadný kalendár so zaujímavými možnosťami. Umožní správne naplánovať detoxikáciu organizmu, jeho regeneráciu, vybrať najvhodnejší termín pre operáciu, poradí čo je v ktorý deň vhodné jesť a čo zo stravy vylúčiť, kedy zbierať liečivé bylinky, určí vhodné a nevhodné dni pre rôzne činnosti a mnoho ďalšieho.

 

 

V hornej časti okna je riadok s kalendárnymi dňami zobrazeného mesiaca so skratkami dňa v týždni. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na konkrétnom dátume sa zobrazia odporúčania lunárneho kalendára pre daný okamžik s presnosťou na jednu hodinu. Keď kliknete na niektorý deň kalendárneho mesiaca pravým tlačidlom, nastaví sa tento deň ako aktuálny deň lunárneho kalendára.

Nasleduje riadok so symbolom znamenia, v ktorom sa v ten deň Luna nachádza. Nastavením kurzora myši na obrázok znamenia sa zobrazí okno s názvom znamenia a s dátumom a časom, kedy Luna do tohto znamenia vstúpila.

Ďalší riadok sú symboly jednotlivých častí rastliny, v ktorých sa v príslušný deň nachádza najväčšia sila. 

Riadok sily Luny zobrazuje vzostupnú alebo zostupnú silu Luny, prípadne bod zvratu - prechodu medzi týmito dvomi silami. Sila Luny nezávisí od mesačnej fázy, ale od postavenia Luny v zvieratníku voči dráhe Slnka. Postavením kurzoru myši nad symbol sa vypíše informácia o type sily Luny.

Posledný je riadok lunárnych dní. Začiatok a koniec lunárneho dňa nezodpovedá začiatku a koncu kalendárneho dňa. Preto sú tieto dni posunuté. Lunárny mesiac môže mať 29 alebo 30 lunárnych dní. Nastavením kurzoru myši na lunárny deň sa zobrazí informácia o poradovom čísle lunárneho dňa a dátume a čase jeho začiatku.

 

Nasleduje oblasť pre grafické znázornenie vhodnosti a nevhodnosti obdobia pre ten ktorý orgán a činnosť. Program umožňuje zobraziť súčasne 4 grafy.

1. a 2. graf je určený pre dvojicu orgán-činnosť, ale môže byť použitý aj samostatne buď len pre orgán, alebo len pre činnosť. Ak vyberiete len orgán, zelenou farbou sa zobrazí obdobie, v ktorom je možné orgán zaťažovať, detoxikovať. Červenou farbou naopak obdobie, kedy je nutné orgán šetriť a vyhýbať sa jeho preťaženiu. 

Ak vyberiete k orgánu aj činnosť, zelená farba bude potom znamenať vhodné obdobie pre tento orgán a túto činnosť, červená farba naopak nevhodné obdobie. Pre tieto dva grafy je možné k orgánu priradiť len základnú činnosť (detoxikácia, regenerácia, operácia, liečenie zápalu,..)

3. a 4. graf je určený len pre činnosti a to nielen základné. Činnosti sú rozdelené do niekoľkých skupín - Zdravie, Zdravie a krása, Stravovanie, Životné záležitosti, Srdcové záležitosti, Domácnosť, Fytoterapia. Výberom činnosti sa vypočíta a zobrazí k nej graf, kde zelená farba vyjadruje vhodné obdobie a červená nevhodné obdobie pre danú činnosť.

V jeden časový okamih sa môže prekrývať červená a zelená farba, teda vhodné a nevhodné obdobie. Je to spôsobené tým, že program zohľadňuje až 4 možné vplyvy Luny:

- vplyv lunárneho znamenia
- vplyv fázy Luny
- vplyv lunárneho dňa
- vplyv sily Luny
Váhy jednotlivých vplyvov v % si môže nastaviť používateľ podľa vlastného presvedčenia na panely Nastavenie (bude popísané nižšie).

Z tohto dôvodu môže byť teda daný okamžik vhodný pre danú činnosť napr. podľa znamenia a fázy Luny, ale nevhodný podľa lunárneho dňa. Je už potom na rozhodnutí dotyčného pacienta, alebo terapeuta, ako dané vplyvy zváži.

Výpočet jednotlivých grafov prebieha s presnosťou na hodinu, je preto pomerne časovo náročný. V titulku okna stĺpcový graf signalizuje priebeh výpočtu.

 

Pohybom kurzoru myši po jednotlivých grafoch sa zobrazí okno, ktoré vypíše detailné informácie k danému časovému bodu.

 

Vhodnosť a nevhodnosť obdobia je vyčíslená v %. Vedľa displeja sú zaškrtnuté vplyvy Luny, ktoré sa podieľajú na vhodnosti/nevhodnosti aj s ich váhou v %. Ako už bolo spomenuté, váhu vplyvu si môže užívateľ nastaviť.

 

Posledný riadok hornej časti okna predstavuje zobrazenie jednotlivých fáz luny. Pohybom kurzoru myši nad týmito fázami sa zobrazí informácia o príslušnej fáze.

 

Panely

V dolnej často okna sa nachádza niekoľko panelov s informáciami a možnosťou nastavenia parametrov lunárneho kalendára. Medzi panelmi sa prepína pomocou tlačidiel.

 

Panel Všeobecné

Panel Všeobecné obsahuje všeobecné informácie, kalendár a obrázok s postavením Slnka a Luny v zvieratníku. V ľavej časti panelu je kalendár, pomocou ktorého môžete nastaviť aktuálny deň lunárneho kalendára. Aktuálny deň je signalizovaný červenou zvislou čiarou - kurzorom v hornej časti obrázka. Tlačidlami > a < meníte aktuálny deň o jeden deň, tlačidlami >> a << o jeden mesiac. V ľavom dolnom rohu okna lunárneho kalendára je zobrazený aktuálny deň aj s vyššie popísanými tlačidlami. Tieto tlačidlá sú prístupné zo všetkých panelov.

 

 

Pre aktuálny deň sú zobrazené informácie o znamení, lunárnom dni, fáze, sile,.... Na obrázku je viditeľnosť Mesiaca v aktuálny deň. Okrem toho je zobrazený zoznam kritických dní - nov, spln, prvá a a posledná štvrť. Vybratím voľby Tabuľka kritických bodov sa zobrazí zoznam kritických dní v tabuľke pre obdobie niekoľkých mesiacov.

Obrázok vpravo názorne ukazuje postavenie Slnka a Mesiaca vo zvieratníku. Mesiac je vykreslený v zodpovedajúcej viditeľnosti, čo umožní používateľovi programu lepšie pochopiť mesačné fázy. Postavením kurzoru myši nad jednotlivé symboly zvieratníka sa zobrazí ich názov.

 

Panel Lunárne znamenie

Tento panel zobrazuje informácie ku znameniu, v ktorom sa Luna nachádza v aktuálny deň.

 

 

Na obrázku je červenou farbou zobrazená oblasť tela, ktorú je potrebné šetriť, nezaťažovať, regenerovať. Jednotlivé orgány prislúchajúce tejto oblasti sú vypísané v červenom poli Regenerovať, šetriť. Zelená farba naopak zobrazuje oblasť tela, ktorú môžeme zaťažovať, detoxikovať. Zodpovedajúce orgány sú v zelenom poli Detoxikovať, zaťažovať.

Polia Duchovná oblasť, Strava a Popis obsahujú popis a odporúčania k danému znameniu. Dvojklikom ľavým tlačidlom na ktorékoľvek pole sa toto zobrazí zväčšené pre pohodlnejšie čítanie.

Tlačidlom Detail znamenia zobrazíme aktuálne znamenie v okne Zoznamu znamení.

 

Panel Lunárny deň

Tento panel poskytuje informácie týkajúce sa lunárneho dňa.

 

 

Vľavo hore je číslo lunárneho dňa pre aktuálny deň, pod ním začiatok a koniec tohto lunárneho dňa a nakoniec protikladný deň. Podobne ako pri paneli znamenia aj tu je zelené a červené pole so zoznamom orgánov, ktoré je možné detoxikovať, zaťažovať, alebo naopak je potrebné ich šetriť.

Polia Duchovná oblasť, Strava a Popis obsahujú popis a odporúčania k danému lunárnemu dňu. Dvojklikom ľavým tlačidlom na ktorékoľvek pole sa toto zobrazí zväčšené pre pohodlnejšie čítanie.

 

Program z dátumu a času narodenia dokáže vypočítať lunárny deň narodenia klienta. Okrem čísla lunárneho dňa zobrazí aj jeho začiatok a koniec. Je to pre prípad, že klient nevie presne čas narodenia a ak sa ním udaný čas nachádza na rozhraní dní, môže používateľ upraviť čas narodenia a znovu vypočítať lunárny deň narodenia.

Program zobrazí charakteristiku ľudí narodených v tento deň a vypočíta aj lunárny deň individuálneho cyklu, teda cyklu, ktorý sa počíta od dňa narodenia. Tento individuálny cyklus je dôležitý pre prácu na astrálnej úrovni, teda prácu s našimi emóciami. Očista a rituály odporúčané týmto dňom majú na astrálnu oblasť oveľa silnejší účinok. Kritické dni podľa individuálneho cyklu - 9,15,23,29 - sa budú prejavovať v emocionálnej rovine a vyvolávať zvláštne psychické komplikácie. Oveľa väčší vplyv sa prejaví, ak sa človek narodil práve v niektorý z týchto kritických dní, teda jeho lunárny deň narodenia je 9.,15.,23. alebo 29. .

Kliknutím na čísla lunárnych dní sa zobrazí daný deň v zozname lunárnych dní.

 

Panel Činnosti

Tento panel zobrazuje odporúčané a neodporúčané činnosti pre aktuálny deň. 

 

 

Zelené pole zobrazuje zoznam činností, ktoré je vhodné vykonávať, červené pole naopak činnosti, ktoré sa neodporúča vykonávať.

Zaškrtávacími voľbami Výber podľa si môžete určiť kritéria výberu činností do jednotlivých zoznamov. V príklade podľa obrázka sa do červeného zoznamu zaradia všetky činnosti, ktoré majú v definícii činností ako nevhodné obdobie určené aktuálne znamenie, lunárny deň a lunárnu fázu. V zelenom poli budú tie činnosti, ktoré nie sú v červenom poli a ako vhodné obdobie v definícii činnosti majú označené aktuálne znamenia a lunárny deň.

Zaškrtávacia voľba Zobrazovať oblasti zabezpečí zobrazenie len činností patriacich do zaškrtnutých oblastí.

Dvojklikom ľavým tlačidlom myši na činnosti z červeného alebo zeleného zoznamu sa zobrazí definícia danej činnosti v zozname činností.

 

 

Označením činnosti ľavým tlačidlom a následným kliknutím na nej pravým tlačidlom sa zobrazí dotaz, či chcete pre túto činnosť vypočítať a zobraziť graf. 

 

Panel Tlač

Tento panel slúži na tlač rôznych tlačových výstupov lunárneho kalendára.

 

 

Tlač zobrazeného mesiaca - Vytlačiť - vytlačí sa zobrazený obrázok kalendárneho mesiaca aj s prípadnými grafmi pre orgány a činnosti. Voľbami tlačiť obrázok a tlačiť individuálne lunárne dni  ovplyvníte tvar a obsah tlačového výstupu.

Tlač lunárneho kalendára - Vytlačiť - vytlačí lunárny kalendár pre počet mesiacov zadaných vo voľbe počet mesiacov.

Tlač odporúčaní - Vytlačiť - vytlačí detailné odporúčania pre každý kalendárny deň na nasledujúcich x dní.

Vytlačiť zoznam znamení - vytlačí zoznam lunárnych znamení so všetkými k nim prislúchajúcimi informáciami.

Vytlačiť zoznam lunárnych dní - vytlačí zoznam lunárnych dní so všetkými k nim prislúchajúcimi informáciami.

Vytlačiť zoznam lunárnych fáz - vytlačí zoznam lunárnych znamení so všetkými k nim prislúchajúcimi informáciami.

 

Panel Nastavenie polohy

Nakoľko lunárne dni, ale aj lunárne znamenia sú závislé od zemepisnej polohy a časového pásma, program umožňuje nastaviť zemepisnú polohu, pre ktorú sa má výpočet realizovať. Vďaka tejto vlastnosti môžete bez problémov vypočítať lunárny kalendár aj pacientovi z Ameriky a bude vypočítaný presne pre jeho polohu a časové pásmo.

 

 

Pokiaľ je mesto bydliska klienta v zozname polôh, automaticky sa vyberie. Ak program mesto bydliska klienta nenájde, nastaví východiskovú polohu. Akékoľvek mesto si môžete jednoducho doplniť. Kliknutím na tlačidlo Pridať polohu sa zobrazí nasledovné dialógové okno:

 

 

Do pola Mesto zapíšete názov mesta, ak ide o inú krajinu ako Slovensku zmeníte názov krajiny. Súradnice zemepisnej polohy získate z niektorého mapového portálu, napr. www.mapy.sk. Nájdením mesta na mape a kliknutím pravým tlačidlom myši na tomto meste sa zobrazí menu, z ktorého vyberte položku Zobraziť GPS.

 


Potom už len stačí prepísať zobrazené súradnice do programu Dr.Alter. Nezabudnite tiež nastaviť časové pásmo. Ak zaškrtnete voľbu Použiť ako východiskovú polohu, nastaví sa táto poloha ak sa nenájde mesto trvalého pobytu klienta. Program sa dodáva s nastavenou východiskovou polohou = Zvolen. Vložte si do polôh mesto svojho pôsobiska a označte si ho ako východiskovú polohu.

 

Panel Nastavenia

Tento panel slúži na nastavenie parametrov výpočtu a zobrazenia na obrazovke alebo tlačových výstupoch.

 

 

V ľavej časti v ráme Nastavenie váhy vplyvu je možné nastaviť hodnoty váhy jednotlivých vplyvov. Súčet musí byť vždy 100%, takže vplyv sily Luny sa dopočítava automaticky. Ak zmeníte nastavenie môžete kliknutím na tlačidlo Prepočítať graf spustiť výpočet grafu pre vami zadané hodnoty vplyvov.

Voľba Zobrazenie kurzora zobrazí / nezobrazí kurzor - červenú zvislú čiaru signalizujúcu aktuálny deň.

V ráme Pri výstupe zobrazovať polia sú zaškrtávacie voľby ktoré ovplyvňujú podrobnosť zobrazovaných alebo tlačových výstupov.

V pravej časti je rám pre nastavenie farieb zobrazenia.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286